Rungus - English - Malay


v


vaguvEngnewBMbaruVagu po iti kurita ku diti, kaadagang ku vulan di nakatalib.EngMy car is still new, I only just bought it last month.BMKereta saya masih baru, saya baru membelinya bulan lepas.anakvagunEngyoung man (unmarried), bachelorBMpemuda (belum berkahwin)Anakvagu do Montuson ongokakansang!EngThe young men of Montuson are all very strong!BMPemuda di Montuson semuanya hebat-hebat! avaguadj EngnewBMbaruAvagu po iti juli ku diti.EngMy bag is still new.BMBeg saya masih baru.mongimvaguvEngrenew, remakeBMmemperbaharuhiMongimvagu oku po di kad pengenalan ku.EngI have to renew my identity card.BMSaya mahu memperbaharui kad pengenalan saya.synmonimbarusolumpak vagunEngteens, youngsters, youthBMremaja,generasi mudaI tokou solumpak vagu, apatut do mongohorumat di momodlohing no.EngWe as the young generation should honour those who are older.BMKita sebagai generasi baru harus menghormati mereka yang lebih tua.synsunivaguunspec. comp. form ofsuniunspec. comp. form ofvagusunivaguadj Engslang for teenager boyBMlelaki bujangOgumu o sunivagu nokuli di Kirismas toun nakatalib.BMBanyak lelaki bujang balik semasa cuti Krismas tahun lalu.synsolumpak vagucomp. ofvagusolumpakvagu poadj Engonce more, againBMsekali lagiVagu po, pindolongoi vagu!EngOnce more, sing it again!BMSekali lagi, nanyi sekali lagi!
valangEngtell the truth, confess, speak intelligiblyBMberterus terang, menyatakankavalangadj EngfluentBMpetah berkata-kata Amu po kavalang momoros inot anak ku.valangonvEngtell the truthBMbercakap benarValangon dot isai minomobog dikau ong duaton ko do sigu.vinalangadj Engtell the truth, revealBMberterus-terang, beri tahuVinalang no dau isai o nokotizan dau ong alaid no.
vantaivEngput across, lay poles onto something horizontallyBMpasang rangka dllsynabaiEngloft, atticBMloteng, para-paravahatEngunder roof spaceBMruang bawah rangka atapmantai-vantaiadj Mantai -vantai sinod tingkang inot ikam, amu naku emot?vantazan
varoadj Engthere is, there are, haveBMadaVaro dohon do rodiu nga norungoi no.EngI have a radio but its broken.BMSaya ada radio tetapi ianya sudah rosak.avavaroadj Engwealthy, richBMberada, kayaAvavaro ong ilo manansavo di Ganak dilo.EngGanak's future husband is wealthy.BMBakal suami Ganak seorang yang berada.navaraanadj Engin period, menstruationBMdatang bulan (haid)Navaraan no i Sudia dilo tu hopod no om duvo toun ot umul dau.BMSudia sudah datang bulan kerana dia sudah berusia dua belas tahun.varotadj Engdo haveBMadaVarot nemot ku siin sid sunsud.BMSaya ada jumpa duit di bawah rumah.vavaroadj Enghave hidden agenda, have hidden motiveBMmempunyai maksud tersembunyiVavaro no dot araat songulun dati ong yalo dino.BMAda kemungkinan dia seorang yang jahat.
varoadj Engthere is, there are, haveBMadaVaro dohon do rodiu nga norungoi no.EngI have a radio but its broken.BMSaya ada radio tetapi ianya sudah rosak.avavaroadj Engwealthy, richBMberada, kayaAvavaro ong ilo manansavo di Ganak dilo.EngGanak's future husband is wealthy.BMBakal suami Ganak seorang yang berada.navaraanadj Engin period, menstruationBMdatang bulan (haid)Navaraan no i Sudia dilo tu hopod no om duvo toun ot umul dau.BMSudia sudah datang bulan kerana dia sudah berusia dua belas tahun.varotadj Engdo haveBMadaVarot nemot ku siin sid sunsud.BMSaya ada jumpa duit di bawah rumah.vavaroadj Enghave hidden agenda, have hidden motiveBMmempunyai maksud tersembunyiVavaro no dot araat songulun dati ong yalo dino.BMAda kemungkinan dia seorang yang jahat.
vazavEngmethod, wayBMcara, kaedah, jalanVaza siti tu aso butak ong siti o vazaan.BMJalan sini sebab tiada lumpur pada jalan ini.kavazavEngbypass, viaBMmelaluiKavaza oku do kadai Sikuati diti tu Kumudat oku.BMKami memalui kedai Sikuati kerana kami mahu pergi ke Kudat.kavazaoadj Engbehaviour fromBMsifat, kelakuan, perangaiAraat ma kavazao ong iti dangol oi tu okilong-kilong.BMBInaan parang ini sangat buruk kerana bengkang-bengkok.mazavEngpass byBMmelaluiMaza kito siti nga amu ogumu ot ulun keemot.EngWe pass by from here so that not many people will see us.BMKita lalu di sini supaya kurang orang yang boleh nampak.minazavEngwalk throughBMberjalan melaluiMinaza okoi sid isan do ranau dioti amai Podong.BMKAmi berjalan memlalui tepi sawah pakcik Podong.pavazaanvEngalong, other reason, throughBMmelalui, sebab lain, alasanBaiko pavazaan ku sumuti no momoros oku do sumakit oku kangku dino.BMSaya mengatakan saya sakit hanya sebagai alasan saya untuk bercuti.vazaanvEngway, methodBMcara, kaedah, jalanKumudat oku po tu vazaan sumamung dot ongokinoruhangan.BMSaya mahu pergi Kudat sebagai cara berjumpa dengan kawan-kawan.
vikutvEngturn cornerBMsimpangvikutonadj Engcorner, junctionBMsimpang
vaignEngwaterBMairIzanai do vaig ilo sili.BMIsikan air cerek itu.vinaignEngporridgeBMbuburImatai dikou i vinaig, nansak no dati iri.BMPergi tengok bubur yang dimasak, mungkin sudah masak.synbubul1
valadvEngunroll, spread outBMbentang (bagi tikar), buka (buku, surat khabr, kain)Valado inot ikam ong modop ko no.Eng Unroll the mat if you want to sleep.BMBentangkan tikar itu jika kamu mahu tidur.navaladvEngopen page on a book, letterBMbuka lembarNavalad nu noka mamasa i surat nu?Eng Didi you already open and read your letter?BMSadahkah kamu baca lembaran surat kamu?vinaladanvEngunrolling, spread outBMmembentangkanVinaladan dot ikam it inogomon dahai.EngWe sit on an unrolled mat.BMTempat kami duduk dibentangkan tikar.
valainEnghouseBMrumahOhubang banal iti valai tu amu po nopoom ku iti mintutuk do valai.EngI still haven't sprayed weed-killer around my house so it's overgrown with weeds.BMRumah ini sangat sema kerana saya belum sembur racun rumpai di sekeliling rumah.kavavalazannEnghousing areaBMkawasan perumahanNahandab i kavavalazan do Sama sid Kudat.EngThe housing estate of the Sama in Kudat burnt down.BMKawasan perumahan Sama di Kudat terbakar.muuvalainEngbuilderBMtukang buat rumahElo mangagama valai ong ilo savo di Gohong dilo tu muuvalai gagamaon dau.EngGohong's husband knows how to build a house because he is a builder.BMSuami si Gohong pandai membuat rumah kerana kerjanya pembuat rumah.muvalaivEngbuild a houseBMmembina rumahMuvalai oku sid timpak do burul nga ongis.EngI want to build my house on top of a hill because there is breeze.BMSaya ingin membuat rumah di atas bukit supaya ada angin.ongovalainEnghousesBMrumah-rumahOngogagazo ot ongovalai ong sid Sibu.EngThe houses at Sibu is very big.BMRumah-rumah di Sibu besar-besar.puvalazannEngbuilding siteBMtapak rumak, tempat membuat rumahNosungal ku no i puvalazan ku.EngI laid the foundation for my house.BMSaya sudah meratakan tapak ruma saya.vinalainEnghouse of beeBMrumah lebahAhapak ma ong iti vinalai do surun.BMRumah lebah ini penuh dengan anak lebah.
valangEngtell the truth, confess, speak intelligiblyBMberterus terang, menyatakankavalangadj EngfluentBMpetah berkata-kata Amu po kavalang momoros inot anak ku.valangonvEngtell the truthBMbercakap benarValangon dot isai minomobog dikau ong duaton ko do sigu.vinalangadj Engtell the truth, revealBMberterus-terang, beri tahuVinalang no dau isai o nokotizan dau ong alaid no.
vangunvEngnatureBMnasibMitanid-tanid ong vangun do riniba.BMNasib manusia berbeza-beza.kovongunanadj Engpeople fateBMnasib seseorangAmu miirad ong kovongunan do riniba.BMNasib seseorang tidak akan sama bagi setiap manusia.MinamangunnEngNN of Creator of the UniverseBMPenciptaI Kinoringan Minamangun diti pomogunan.BMPencipta mencipta dunia ini.vinangunnEngcreation, character of a personBMciptaanItokou no bo iti retan do vinangun sitid pomogunan.BMKita adalah ciptaan di dunia ini.
vokouadj Engfull, circuleBMbulatVokou ilo vulan ong sodop biano.EngThe moon is circle tonight.BMBulan itu bulat malam ini.vinokouadj EngcircleBMbentuk bulatVinokou dioti mamatuw iti rolibu.BMPenampi ini mereka anyam bentuk bulat.
vuvulvEngpullBMcabutVuvulo dikou ino vulu do manuk ong olingkosuan ku no.BMKamu cabut buluh ayam aitu bila saya sudah menuangnya dnegan air panas.synrabutEngpull BMcabut vinuvul2vEngpulled off/outBMdicabutVinuvul dioti tangaanak it obuk ku dot opurak.BMKanak-kanak itu mencabut rambut putih saya.
vitilcfombuvitilunspec. comp. form ofvitiladj EnghungerBMlaparOvitil mai, nakansak kou no ka?BMSaya sangat lapar, kamu sudah masakkah?monombitiladj EngstarvationBMkebuluranHiza do monombitil, bai runti ot akanon dot ulun.BMSemasa musim kebuluran, orang hanya makan ubi kayu.ombuvitilcfvitilnEngNN of spirit of hungerBMjenis roh yang menghalang roh padi atau rezeki manusia supaya manusia mengalami kebuluran, kelaparan (roh jahat)ongovitiladj EnghungerBMkelaparanOngovitil okoi diti, pakano okoi dikou.BMKami semua kelaparan, berikan kami makanan.synvitilonunspec. comp. form ofvitilovitiladj EnghungryBMlaparOvitil mai, nakansak kou no ka?BMSaya lapar, kamu sudah masakkah?vinitilonadj EnghungerBMkelaparanVinitilon oku sid sikul bino tu amu nokopongintopod oku kasarap.BMSaya kelaparan di sekolah hari ini sebab saya tidak bersarapan pagi tadi.vitilonadj Engreally hungryBMsangat laparVitilon oku diti tu amu nakakan oku i tangahari.BMSaya lapar sebab saya tiada makan tengah hari.synongovitilunspec. comp. form ofvitil
vizauadj Engfull stomach, satisfied hungerBMkenyangPising vizau no makan, kada kekum-ikum.EngEat untiil you satisfied, don't be shy.BMMakanlah sehingga kenyang, jangan malu-malu.engvizahanadj Engalready fullBMsudah kenyang, penuhkan perutEngvizahan banal ino tizan ong kakal po tiakan.BMPenuhkan perut itu selagi masih ingin makan.kovizauadj Engfill up (stomach), satisfy hungerBMmengenyangkanKovizau mang runti ot akanon do sasarap.BMMengenyangkan apabila makan ubai kayu sebagai sarapan.ovizauadj EngsatisfiedBMkenyangOvizau mai ong duvo pinggan o ginazau ot avi mangakan oi.BMSangat kenyang apabila dapat menghabiskan dua piring nasi.synumbatolvizahonvEngeat until full, eat until satisfyBMkenyangkanVizahon no bo ong makan.Eng Eat until you satisfy your hunger.BMMakan hingga kenyang.
*vougvEngwash with waterBMcuci dengan airVougan po inot todukon om ansakon ogi.Eng Wash the vegetable before cook it.BMCuci sayur itu dahulu sebelum masak.momougvEngwashBMmencuciMomoug po longon om makan ogi.EngBefore eating, wash your hands.BMCuci tangan sebelum makan.momoug-mougvEngdo washing, do cleaningBMsedang mencuciMomoug-moug oku do pinggan, titodu no dino vaig do paip.BMSaya sedang mencuci piring, tiba-tiba air paip berhenti.ovouganvEngwashedBMsudah dicuciYatag inot ongopinggan sid lamari ong ovougan no dikou.BMSimpan piring-piring itu di almari kalau kamu sudah mencucinya.pomougannEngsink, a place to washBMtempat mencuci tangan, sinkiMomoug po silod pomougan om makan ogi.BMCuci tangan dahulu di sinki, sebelum makan.vinouganvEngwashed, cleanedBMdicuciVinougan ku inot ongopangakanan sid sinki dino tu ohubangan oku mimot-imot.BMSaya mencuci pinggan-mangkuk yang ada di singki itu kerana ianya semak.vouganvEngwashBMcuciVougan ino hakod, kibutak.EngWash your leg, its muddy.BMCuci kaki kamu, berlumpur.
vozuhadj Enggullible, credulousBMmudah tertipu, mudah percayavovozuhonadj Enga naive person, simpleton
vozovEngfollow, go along with, accompanyBMikut, turut sertaVozo no dioti mamanau ong Kumudat ko no.BMIkutlah mereka jalan kalau kamu mahu ke Kudat.minivovozovEngtogetherBMbersama-samaMinivozo okoi dioti Apa kumudat konihab.BMKami Bapa bersama-sama ke Kudat kemarin.mivozovEngtogetherBMbersama-samaMivozo okoi di Apa mokiubat sid rumasakit ong suvab.EngWe going together with Apa to hospital tomorrow.BMSaya akan pergi bersama-sama Apa ke hospital esok.mozovEngfollowBMikutMozo oku dikou Kumudat suvab.BMSaya mahu ikut kamu ke Kudat besok.mozo-vozoadj EngtogetherBMturut-serta, ikut-ikutMozo-vozo it asu dahai sid tagad biano.BMAnjing itu ikut-ikut kami di ladang hari ini.nokovozoadj Engalong, accompanyBMterikut, turut-sertaNokovozo dahai mamanau Kumudat iri nga amu nokovozo vagu ong i minuli okoi no.BMDkia ada ikut kami ke Kudat tadi tapi dia tidak ikut kami lagi semasa kami balik.pivozoonadj Engjoin, withBMsambil, bersamaMakan ong ikau nga pivozoon nu mindolongoi, osidok ko.BMKamu ni makan sambil menyanyi, nanti kamu tersedak.povozooadj EngjoinBMbawa serta, turut sertaPovozoo dikou mamanau inot anak mimomoi sid tana.BMBawa serta anak itu bermain di tanah.vozo-vozoonadj Engaccompanied, followedBMdisertai, diikutiVozo-vozoon ko do Kinoringan sid siombo ko nopo.BMTuhan menyertai kamu dimana pun kamu berada.vozoonnEngleader, village headmanBMketua kampungI Malanji o vozoon sitid kampung diti.BMMalanji merupakan penghulu bagi kampung ini.
vozovEngfollow, go along with, accompanyBMikut, turut sertaVozo no dioti mamanau ong Kumudat ko no.BMIkutlah mereka jalan kalau kamu mahu ke Kudat.minivovozovEngtogetherBMbersama-samaMinivozo okoi dioti Apa kumudat konihab.BMKami Bapa bersama-sama ke Kudat kemarin.mivozovEngtogetherBMbersama-samaMivozo okoi di Apa mokiubat sid rumasakit ong suvab.EngWe going together with Apa to hospital tomorrow.BMSaya akan pergi bersama-sama Apa ke hospital esok.mozovEngfollowBMikutMozo oku dikou Kumudat suvab.BMSaya mahu ikut kamu ke Kudat besok.mozo-vozoadj EngtogetherBMturut-serta, ikut-ikutMozo-vozo it asu dahai sid tagad biano.BMAnjing itu ikut-ikut kami di ladang hari ini.nokovozoadj Engalong, accompanyBMterikut, turut-sertaNokovozo dahai mamanau Kumudat iri nga amu nokovozo vagu ong i minuli okoi no.BMDkia ada ikut kami ke Kudat tadi tapi dia tidak ikut kami lagi semasa kami balik.pivozoonadj Engjoin, withBMsambil, bersamaMakan ong ikau nga pivozoon nu mindolongoi, osidok ko.BMKamu ni makan sambil menyanyi, nanti kamu tersedak.povozooadj EngjoinBMbawa serta, turut sertaPovozoo dikou mamanau inot anak mimomoi sid tana.BMBawa serta anak itu bermain di tanah.vozo-vozoonadj Engaccompanied, followedBMdisertai, diikutiVozo-vozoon ko do Kinoringan sid siombo ko nopo.BMTuhan menyertai kamu dimana pun kamu berada.vozoonnEngleader, village headmanBMketua kampungI Malanji o vozoon sitid kampung diti.BMMalanji merupakan penghulu bagi kampung ini.
vuhauvEngsweepBMsapuVuhavo ino mumuk nu.EngSweep the leftovers at the floor.BMSapu sisa makanan kamu.momuhauvEngsweepBMmenyapuMomuhau oku po diti sirang, ohubang banal.Eng I wanna sweep this floor, its messy.BMSaya mahu menyapu rumah ini, ianya semak.vuhavanvBMmenjaga ladang (dari burung pipit)vuvuhaunEngbroomBMpenyapuOnuvo i vuvuhau, momuhau oku diti mumuk.EngTake the broom, I wanna sweep this floor.BMAmbil penyapu, sayamahu menyapu sisa ini.
vukiuadj EngbackBMkembaliovukihanadj Engback lashBMkembali semulasynobokulianunspec. comp. form ofbokulipovukiuvEngreturn backBMmengembalikanvukihanadj Engback slash, returnBMkembali semula
*vukokoadj Engbother, disturbanceBMgangguankovukokoadj EngboringBMmembosankan, menganggu pemikiranKovukoko mang iti, banalko kougangau. Asot ening-ening ku.BMIni sangat membosankan, terlalu bising sehingga tiada lain yang mampu didengar.vukokoonadj 1Engget disturbed, troubled, botheredBMfikiran kusut, tergangguVukokoon oku mang sumul kougangau ot orongou ku oi.BMSaya rasa terganggu sekiranya selalu mendengar persekitaran yang terlalu bisang.2EngboredBMbosan, menyampahVukokoon oku ong iti, kugangau kou po alasau po iti addau.
vuhauvEngsweepBMsapuVuhavo ino mumuk nu.EngSweep the leftovers at the floor.BMSapu sisa makanan kamu.momuhauvEngsweepBMmenyapuMomuhau oku po diti sirang, ohubang banal.Eng I wanna sweep this floor, its messy.BMSaya mahu menyapu rumah ini, ianya semak.vuhavanvBMmenjaga ladang (dari burung pipit)vuvuhaunEngbroomBMpenyapuOnuvo i vuvuhau, momuhau oku diti mumuk.EngTake the broom, I wanna sweep this floor.BMAmbil penyapu, sayamahu menyapu sisa ini.
vadancfinannEngsee KololongBMjenis rotan yang merayap