Rungus - English - Malay


r


ragasadj Engoriginal, pure, true, real (of gold, gongs, wood)BMbarang asli, jenis gong yang tulin(seperti kemanis, guntomou, manghak) selalunya berasal dari Negara Brunei atau Cina Vavaro yalo dino tu noponu do ragas ilot ongkob dau.ragasaiadj
ramaiadj Engmany peopleBMramai, meriahAramai mang bulan lima oi tu siti-silo pongivasan oi.BMBulan May sangat meriah kerana ada jemputan dimana-mana.aramaivEngbe frequented, be livelyBMmeriahAramai i minogontog i Dina konihab, nokuro tu amu minongivas kou?BMPerkahwinan Dina kemarinn sangat meriah. Kenapa kamu tidak datang meraikannya?karamazannEngcelebrationBMkeramaianNunu karamazan dikou diti tu songpangkis kou not orongou ku?BMApa keramaian kamu ini hingga saya mendengar kamu bersorak riang?synramai-ramaiunspec. comp. form oframairamai-ramainEngfeast, celebrationBMpesta, keramaianVaro ramai-ramai sid dewan bala biano. Mongivas tokou po.BMAda rupanya pesta di dewan hari ini. Mari kita datang memeriahkannya.synkaramazanunspec. comp. form oframairumamaivEngcelebrateBMmemeriahkan, berpestaRumamai tokou sodop biano.Eng Let us celebrate tonight.BMMari kita berpesta malam ini.
rampasadj Engrob by forceBMrampas, mengambil harta benda yang bukan kepunyaannyamangarampasvEngconfiscate, robBMmerampas, mengambil harta benda yang bukan kepunyaannyaI kodori, ilo lanun dilo mangarampas dot ulun tokou sid rahat,Eng In the past, those pirates used to rob our people at sea.BMPada masa dahulu, orang laut merampas orang kita di laut.rampasonadj Engtake with forceBMbakal di rampasIsai aso do sijil mijuval, rampason do porinta i juvaran dau.BMSiapa yang tiada sijil berjual, barang jualannya akan dirampas oleh kerajaaan.
rantai2vEngflat, levelBMrataarantaiadj Engeven, level, gently sloping, flate surfaceBMrata, landai, tidak curamArantai noka pongogunting dioti ditit obuk ku sid likud?BMRata jugakah mereka gunting rambut saya di belakang?mangarantaivEngmake level, make a floor of houseBMmeratakan, membuat lantai rumah atau sulaprantazonadj Engspread evenly, make levelBMratakanRantazon pot ino tapak do puvalazan om muvalai oku ogi.BMTapak tanah itu perlu diratakan terlebih dahulu barulah rumah didirikan.
rahanEngbloodBMdarahOtomou o raha ong barangkas.EngKing crab blood is blue.BMBelangkas darahnya biru.mangarahaadj Engmake bloody offeringsBMmembuat persembahan korbanIno minaganta ko do monibas dino, osusa do mangaraha ko dialo do songinan o manuk.BMKerana kamu cuba untuk menetaknya dengan parang kamu terpaksa didenda dengan membuat korban persembahan berupa seekor ayam.pangarahavEngfineBMdendaIti vogok diti tinunuvan tu pangaraha di Mosong.BMBabi ini dikorbankan sebagai denda si Mosong.rarahanEngfineBMdendaInono raraha nokontok dikau dino amu obuli gontizan nu manahak do mato ringgit inoinga suvai dupot o kiraha ot itahak nu dialo.BMDenda yang dikenakan kepada kamu itu tidak boleh digantikan dengan wang ringgit tetapi kamu harus memberikan binatang yang berdarah kepadanya.
raitvEngmention, pronounce, utter, sayBMsebut, ungkapRait silod sumuni di Moketong tu ongosasanggong ong yoti.whretanEngcalled asBMdikenali sebagai, memanggilsyngovitEngmentionBMsebutaraitvEnguttered, calledBMdisebutAmu arait ku ong yalo dino tu ivanon ku.BMSaya tidak dapat menyebut namanya kerana dia mentua saya.mangaraitvEngmentionBMmenyebutKadan mangarait do ngaran dot ulun ong aso panangan.BMJangan menyebut nama orang jika tidak ada kepentingan.ret-retannEngthe betrothedBMgadis yang dirisikRet-retan dahai ong ilot anak gulu di Moketong dilo tu asanggong om aparu koulun.BMAnak gadis sulung Moketong sudah kami risik kerana dia seorang yang cantik dan rajin.rumaitvEngget betrothed, investigate a girlBMmerisik untuk mengenali dan berkenalan dengan keluarga bakal tunangRumait yalo sid anak do Kotua Kampung.BMDia mahu merisik anak Ketua Kampung.
rikotvEngcomeBMdatang, tibaRikot kou sid valai dahai ong minsosodop biano tu varo harijadi dit anak dahai tohudi.EngDo come to our house this evening because we have a birthday party for our youngest son today.BMDatang kamu ke rumah kami petang hari ini kerana kami ada merayakan harijadi anak kami.syndavotEngcome, arrive BMdatang, sampaiunspec. comp. formmongorikotvkinorikatanvEngarrivalBMtujuan kedatanganKinorikatan ku nopo si dikau biano diti mangahabal oku dikau dot aso no sino it idi dahai diri om suvab okoi no papanau dau.BMTujuan kedatangan saya hari ini adalah untuk memberitahu yang ibu kami sudah menunggal dan kami akan mengebumikannya esok.korikatanadj EngarrivalBMketibaanPukul songkuro korikatan dioti antad sid Mananjung?EngAt what time do they arrive from Penisualar?BMPukul berapa ketibaan mereka dari Semenanjung?korikotadj Engjust arriveBMbaru tibaKorikot ku diti antad sid KK.EngI just arrive from KK.BMSaya baru sahaja tiba dari KK.momodrikotvEngcoming, visitingBMtiba, datangMomodrikot siti ilot ongotombuvoi tu mimot yoti manapu okoi do potizukan.BMPara pelancong datang ke sini kerana mereka mahu melihat bagaimana kami menuai madu lebah.nokorikotadj Engarrive, reachBMtiba, sampaiNokorikot ko noka sid Sandakan dino?EngDid you arrive at Sandakan?BMKamu sudah tiba di Sandakankah?norikotadj Engcome to visit, visitedBMsudah sampai, dilawatiNorikot ku no ilo timpak do Nabalu dilo.EngI have visited mount Kinabalu peak.BMSaya sudah sampai ke puncak Kinabalu.orikotvEngcan approachBMboleh dicapai (benda), boleh didatangi (tempat)Orikot nu-i ka monivol ilo raga dilo?EngCan you reach the basket?BMKamu dapat capaikah raga itu?pengrikotvEnguntil arriveBMsampai masanya, sampai pada tujuan, sampai waktunyaPengrikot dot usu ko, kadan ko no mangakan dot ongopopodos.EngUntil yorr duedate (arrive), don't eat any spicy food.BMSampai waktunya kamu bersalian, kamu jangan makan makanan yang pedas-pedas.pinorikatanadj EngdestinationBMtempat ditujuSiombo pinorikatan dioti dikurita ku diri tu notopuan do butak?BMDimana mereka tuju dengan kereta saya kerana ianya dipenuhi lumpur?pinorikotadj EnginviteBMmenjemputPinorikot tokou di Ajung sid valai dau do suvab tu mogontong it anak dau.EngAnjung invite us to his home tomorrow because his daughter will be marry.BMAjung menjemputb kita datang ke rumahnya esok sebab ankanya berkahwin.rikotonnEngany location, placeBMmana-mana lokasi tujuanSid Pinampang o rikoton ku muli.EngPenampang is my location to go.BMSaya balik ke Penampang.rumikotvEngcomeBMdatangRumikot kou no sid valai do mingu tu mingharijadi oku.EngDo come to my house this weekend because I have a small party for my birthday.BMKamu datanglah ke rumah saya hujung minggu ini kerana saya mahu merayakan ulangtahun kelahiran saya.
rimbitvEngbe hindred, be kept at homeBMsampingan, sambilanirimbitvEngdo as a part time job (have a permenent job)BMkerja sambilan (kerana ada kerja yang lain)orimbitadj BMmempunyai anak-anak kecilrimbitonadj BMmempunyai anak-anak kecil di rumah untuk dijagaOsusa ong rimbiton tu amu kagama ong aso mitamong.BMSulit sekiranya mempunyai anak kecil sekkiranya tiada yang menjaga kerana tidak dapat membuat kerja.
raatadj Engbad, uglyBMjahat, hodohAraat mang yalo oi. Akapal banal ino sambakon dau.BMDia sangat hodoh. Keningnya sangat tebal.araatadj Engbad, ugly, evilBMjahat, burukAraat ong yalo ko ulun, sumul mogoduw dot ulun vokon.BMDia seorag yang jahat, selalu sahaja memarahi orang lain.araatanadj Engdislike of somethingBMtidak suka dengan sesuatu atau seseorangAraatan oku ong iti banat, osolot banal.BMSaya tidak suka dengan baju ini, ianya sangat ketat.aradaatadj Engdifficult, uneasyBMsusahAradaat iti tu otuvong no om aso sotirip do ponitiu.BMINi sangat susah kerana ianya sudah gelap tapi tiada lapmpu suluh untuk menyuluh.synohigongunspec. comp. form ofhigongkaraatanadj Engwickedness, evilBMkejahatan, tulahIti no karaatan ong amu no mongining do tiagon tu kopunovot.BMIni la tulah jika tidak mendengar apabila dilarang, dapat kecelakaan.korumaatoadj EngbadnessBMsifat keji, sifat buruk seseorang, keburukanKorumaato dino ong to molohing nga sunsubon mogidu.BMItu adalah sifat keji jika ibubapa pun di halau keluar dari rumah.mangaraatvEngmake bad, rumaat get badBMmembuat kejahatan terhadap orang lainKadan no mangaraat dot ulun vokon.BMJangan membuat jahat terhadap orang lain.mongindaraatvEngmake evil of someoneBMmemburuk-burukkan seseorang sehingga menyebabkan pergaduhanKadan mongindaraat dot ulun vokon tu kolumaag.BMJanganmemburuk-burukkan orang lain kerana karma itu ada.rinaat adj EnguglyBMburukRinaat nu dino tu sinahat nu ogi dot opurak inot obuk nu. Yad poko lumohing ko.BMKamu kelihatan sangat hodoh apabila kamu cat rambut kamu putih, seperti orang tua.rumaatadj EnguselessBMtiada gunaRumaat bo ong yalo dino tu asot agas-gaasan sid valai.BMDia seorang yang tidak berguna, tiada satu pun kerja dia lakukan di rumah.
ragivEngkindBMjenisOgumu ragi diti votik do sigal.BMAada banyak jenis corak dastar/tanjak.aragiadj Engdifferent kindBMpelbagai jenisAragi ot akanon ong ikau, amu-i oruol ot izan nu oi?BMKamu makan pelbagai jenis makanan, perut kamu tidak sakitkah?orogizanadj Englots of types, various types, types, variousBMbanyak jenis, berjenis-jenis, berlainan jenisOrogizan ong iti dikau do manuk. Varo manuk nu do turok, lisong om vura.BMAyam kamu ada pelbagai jenis. Ada ayam putih, hitam dan berwarna-warni.rinaginEngslow lorisVaro rinagi mapai-sapai silod raan do kazu.EngThere is a slow-loris on the tree branches.
rangkaivEngenumerate, compare, accountBMsusun, hitungmangarangkaivEngenumerateBMmenyusunrinangkaiadj Engelaborate, clarefiedBMdihuraikan, dijelaskan satu persatuRinangkai dilo Aya monuturan it usul do ngaran Rondomon.rinangkazanadj Engqueue, line-upBMbarisan
ribunEngthousandBMribu, seribu (1 000)Ribu ma navi ku siin di minagatag oku dilo kurita norungoi.EngI spend thousand of money to repair the broken car.BMSaya menghabiskan ribuan ringgit untuk memperbaiki kereta yang rosak.rinibuvanadj EngthousandsBMberibu-ribuSuvai rinibuvan o ringgit tokou sid pakit nu ong mirmpanau ko sid pomogunan vokon yadko Morikan.EngYou need to have a thousand dollar in you pocket if you want to travel aboard like going to America.BMPerlu ada beribu-ribu wang kita di poket kamu jika kamu mahu melancong di negara lain seperti Amerika. soribuadj Engone thousandBMseribuSoribu mato ringgit o nakabayal ku dino minangatag oku dino kurita.BMSaya membayar seribu ringgit semasa saya membaiki kereta itu.
rigasvEngpeel, huslkBMkupas, buka selaputorigasadj Engpure, solid, fine, friendlyBMbersih, putih, tidak kotor (benda atau manusia)Origas ko ogi keematan ong kopodsu nu.synoborisiopulangrinigasannEngovermilled riceBMberas putihRinigasan dino boros koduvo do vagas.BMIa adalah kata kedua bagi beras.synvagas
rukutnEnggather together, collect, make collectionBMpungutan dermaNakatahak kono ka rukut sid gorija?BMKamu adakah memberi pungutan derma di gereja?pongorukutvEngcollectionBMpungutan, derma"Tahakai oku do siin, pongorukut ku sid minitai," ka di Mama.BM"Beris saya duit, saya mahu dermakan kepada orang mati," kata Mama.rinukutvEngcollected money, collection for special aimBMpungutan wang, yang di pungut-pungut (benda, makanan), yuran, sumbanganIti siin diti rinukut dahai sid rumah panjang.BMDuit ini kami dapat dari pungutan derma di rumah panjang.
ruvangnEngone field unit, compartmentBMkawasan, ruang, petakTongkopon mananom iti ruvang ong biano.BMKita tanam sepenuhnya petak (sawah) ini hari ini.rinuvangnEnginner part, the insideBMdalam (bilik, wilayah, kawasan)Todtol sitid rinuvang dot ongkob ong modop ko.BMMasuk ke dalam ruangan bilik ini jika kamu mahu tidur.
ronokvEngfear, respect, aweBMtakut, seganAmu naku oronok kou dohon, do soumul loposon ku ikou tu gumuvail?EngDon't you have any respect for me, despite the fact that I always hit you when you are naughty?BMKamu tidak takutkah dengan saya, sedangkan saya selalu merotan kamu kerana kamu nakal?unspec. comp. formindoronokvkindoronokadj EngscaryBMmenakutkanKindoronok ma monginud jumpa dokutul ong iti oi tu mad tumonob not addau nga a-po okodim-kodim.oronokcfronobvEngfear, awedBMtakut, segan, ancamOronok oku dilo sigu dahai, orongit.BMSaya rasa takut dengan guru kami, garang.riumonokadj Engfear, respect,BMtakut, seganRiumonok it angaanak dohon ong boroson ku no dot, "Loposon ku ikou ong gumuvail kou no," kangku.BMAnak-anak itu takut dengan saya apabila saya katakan, "Saya akan rotan kamu jika kamu nakal," kataku.rumonokadj Engfear with respectBMtakut dengan hormatAmu rumonok do bai garakan inot angaanak dino, suvaiko loposon tatantu.BMAnak-anak itu tidak akan takut dengan hormat jika hanya ditengking, perlu dirotan sekali baru mereka sedar.
rizangvEngseperate (eg. chick and piglets from their mother) BMcerai, asingkorizangannEngseperated from the mother (piglets, chick)BMberpisah dari indungnya (spt anak babi, anak ayam)mongorizangadj BMindung babi mengasingkan anak-anaknyaorizangvEngweenBMceraikan, asingkanrizangonvEngweenedBMdiceraikan, diasingkan
rogonnEngghostBMhantuRumosi oku do rogon.EngI'm afraid of ghost.BMSaya takut hantu.ongorogonadj Engbad spiritsBMroh-roh jahat, iblis, syaitanPogidu kou ot ongorogon! Sunsubon ku ikou sid ngaran di Yesus Kristus i Tuhan za.BMRoh-roh jahat pergi! Saya menghalau kamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami.rogononnEngbad spirits (general term)BMroh jahat, iblis, syaitanOi, rogonon! Pogidu siti.BMSyaitan! Pergi dari sini.
uluwvEnglowered something with a ropeBMmenurunkan sesuatu dengan menggunakan taliniuluwvEnglowered something using ropeBMditurunkan dengan menggunakan taliNiuluw dioti mindahu ino valai do ptizukan dino.BMMereka menurunkan rumah lebah itu dengan menggunakan tali.ronguluwvEngdangle belowBMterjulurKada kironguluw sinod tingkang, aratu ko.BMJangan berjulur pada berandah itu, nanti kamu jatuh.
rosiadj EngafraidBMtakutAso rosion nu ong siti diti.BMTiada apa yang perlu kamu takutkan di sini.ikorosiadj Engafraid ofBMditakutkanNunu ikorosi ong addau?BMApa yang ditakutkan di siang hari?korosizanadj Engafraid offBMhal yang ditakutkanKorosizan dahai italib silod ontok do lobong dilo tu varo monginbubuha.BMKami sangat takut apabila melintas kuburan itu kerana ada yang cuba menakutkan di sana.minomodrosiadj Engfrighten byBMketakutanMinomodrosi yoti tangaanak tu mad mininggugul iti valai dot oduruk.BMAnak-anak ketakutan kerana rumah bergegar sekejap tadi.rosionadj EngafraidBMtakutAso rosion nu ong siti diti.BMTiada yang kau takuti di sini.rumosiadj Engfear, be afraid ofBMtakut, bimbang, curigaRumosi oku eseso sid valai.BMSaya ttakut berseorangan di rumah.Rumosi oku dot ohungatan di Mama.BMSaya takut dimarahi emak.
rukomnEngtree with fruits and thornsBMjenis pokok yang berbuah manis dan batangnya berduriOgumu no masak ditit uva do rukom.BMBuah rukom ini banyak yang sudah ranum.
raatadj Engbad, uglyBMjahat, hodohAraat mang yalo oi. Akapal banal ino sambakon dau.BMDia sangat hodoh. Keningnya sangat tebal.araatadj Engbad, ugly, evilBMjahat, burukAraat ong yalo ko ulun, sumul mogoduw dot ulun vokon.BMDia seorag yang jahat, selalu sahaja memarahi orang lain.araatanadj Engdislike of somethingBMtidak suka dengan sesuatu atau seseorangAraatan oku ong iti banat, osolot banal.BMSaya tidak suka dengan baju ini, ianya sangat ketat.aradaatadj Engdifficult, uneasyBMsusahAradaat iti tu otuvong no om aso sotirip do ponitiu.BMINi sangat susah kerana ianya sudah gelap tapi tiada lapmpu suluh untuk menyuluh.synohigongunspec. comp. form ofhigongkaraatanadj Engwickedness, evilBMkejahatan, tulahIti no karaatan ong amu no mongining do tiagon tu kopunovot.BMIni la tulah jika tidak mendengar apabila dilarang, dapat kecelakaan.korumaatoadj EngbadnessBMsifat keji, sifat buruk seseorang, keburukanKorumaato dino ong to molohing nga sunsubon mogidu.BMItu adalah sifat keji jika ibubapa pun di halau keluar dari rumah.mangaraatvEngmake bad, rumaat get badBMmembuat kejahatan terhadap orang lainKadan no mangaraat dot ulun vokon.BMJangan membuat jahat terhadap orang lain.mongindaraatvEngmake evil of someoneBMmemburuk-burukkan seseorang sehingga menyebabkan pergaduhanKadan mongindaraat dot ulun vokon tu kolumaag.BMJanganmemburuk-burukkan orang lain kerana karma itu ada.rinaat adj EnguglyBMburukRinaat nu dino tu sinahat nu ogi dot opurak inot obuk nu. Yad poko lumohing ko.BMKamu kelihatan sangat hodoh apabila kamu cat rambut kamu putih, seperti orang tua.rumaatadj EnguselessBMtiada gunaRumaat bo ong yalo dino tu asot agas-gaasan sid valai.BMDia seorang yang tidak berguna, tiada satu pun kerja dia lakukan di rumah.
raitvEngmention, pronounce, utter, sayBMsebut, ungkapRait silod sumuni di Moketong tu ongosasanggong ong yoti.whretanEngcalled asBMdikenali sebagai, memanggilsyngovitEngmentionBMsebutaraitvEnguttered, calledBMdisebutAmu arait ku ong yalo dino tu ivanon ku.BMSaya tidak dapat menyebut namanya kerana dia mentua saya.mangaraitvEngmentionBMmenyebutKadan mangarait do ngaran dot ulun ong aso panangan.BMJangan menyebut nama orang jika tidak ada kepentingan.ret-retannEngthe betrothedBMgadis yang dirisikRet-retan dahai ong ilot anak gulu di Moketong dilo tu asanggong om aparu koulun.BMAnak gadis sulung Moketong sudah kami risik kerana dia seorang yang cantik dan rajin.rumaitvEngget betrothed, investigate a girlBMmerisik untuk mengenali dan berkenalan dengan keluarga bakal tunangRumait yalo sid anak do Kotua Kampung.BMDia mahu merisik anak Ketua Kampung.
raliuadj Enginfectious, spreadBMjangkitIraliu ku si dikau iti kompug ku.BMSaya jangkitkan kepada kamu kurap saya.mangaraliuvEnginfectingBMmenjangkitMangaraliu ko dohon dino kutu nu.BMKamu mahu menjangkiti saya dengan kutu rambut kamu.orolihanadj BMkejangkitan penyakitKada kirompit dohon, orolihan ko diti gonguk ku.BMJangan duduk rapat dengan saya, nanti kamu terjangkit dengan batuk saya.rumaliuadj EnginfectiousBMberjangkitRumaliu ong kompug.BMKurap pandai berjangkit.
randavi2adj Engperson with spiritual powerBMorang yang bersaktiYalo dino randavi tu amu milod vitilon songulun.BMDia seorang yang bersakiti kerana dia tidak pandai lapar.rumandaviadj Engto be person with supernatural power, magical person, supernatural BM mengeluarkan kesaktianRumandavi no ma yalo diti oi tu azai dinot ulun taraat manodos oi.BMDia akan mengeluarkan kesaktiannya kerana terlalu ditekan oleh orang jahat itu.