Rungus - English - Malay


p


lobongnEnggraveBMkuburOhubang no i lobong di Aki tu amu insan apampangan.BMKuburan datuk sudah semask sebab tidak pernah dibersihkan.kalalabangannEnggraveyard, grave, cemeteryBMkuburan Mamampang okoi di kalalabangan sid gorija do hari anam.BMKami mahu membersihkan kawasan kuburan di gereja Sabtu ini.mongolobongvEngbury, make a graveBMmenguburkan, mengebumikanHiza do minsosodop do suvab om monogolobong ogi yoti di minatai.BMEsok petang baru mereka mengebumikan orang yang mati itu.pa'angalabangannEnggraveyard, grave, cemeteryBMkuburan, tempat mengebumikanPa'angalabangan dahai dot using minatai ino lipupudsu sino dino.BMBUsut itu adalah tempat kami mengebumikan kucing kami kami yang mati.polobongadj polobongovEngburyBMkebumikanPolobongo dikou inot anak dot asu minatai. Mutong sinod sunsud ino ong amu kolobong.BMPergi kamu kebumikan bangkai anak anjing yang mati di bawah kulong rumah. Ianya nanti akan membusuk di sana kalau tidak dikebumikan.
sagouvEngpail out waterBMangkat air, timba airSagou kou sid tangki tu aso vaig diti paip.BMAngkat kamu air di tangki sebab tiada air paip.paanagahannEngplace to fetch water, wellBMtempat menimba air, telagaKada sasakaho dikou ino paanagahan dahai do vaig.BMJangan kamu kotorkan tempat kami menimba air.sosogohonnEngwell (water)BMtelagaOngozo ku po i gilon sid sosogohon.BMSaya mahu mengambil galen air di perigi.
sahauadj Engplace under, near footBMdi bawahKada kisahau sinod sunsud tu asakau ino.BMJangan berada di bawah kulung kerana ianya kotor.paanahaunEngtools used to catch falling objectsBMalat untuk menadah (air atau sebagainya)
samodadj EngloveBMkasih, sayangMolohing noponuan do samod sid angaanak dau.EngParents have full of loves to their children.BMIbubapa dipenuhi kasih kepada anak-anaknya.syntoluodEngcare for, look afterBMhormat, kasihasamodadj Engcaring, lovingBMpenyayangAsamod dohon i nokotokin ku tu, losuan oku no do podsuon.BMMenantu saya sangat penyanyang, dia selalu memasakkan saya air panas untuk mandi.manamodvEnglove (other)BMmengasihi, menyayangi (orang lain)Manamod ko no dot ulun vokon yadko i kondiri nu.BMKasihilah orang lain seperti kamu mengasihi dirimu.monginsasamodcfluhudadj Engcoax, flatter, entertain, comfort, persuadeBMmemujuk, menghiburMonginsasamod oku po dilot anak do mogihad.BMSaya mahu memujuk anak yang menangis itu.paanamodadj Engact of loveBMmengasihi, menyayangiIti siin itahak ku si dikau tu tanda do panamod ku dikau.BMDuit ini saya berikan kepada kamu sebagai tanda saya menyayangi kamu.panamodadj EnglovesBMsayangi, kasihi"Panamod ko no dit ulun vokon yadko i kondiri nu," ka di Yesus.BM"Kasihilah orang lain seperti kamu mengasihi dirimu sendiri," kata Yesus.sinamadanadj EnglovedBMdisayangi , dikasihiIkau dino anak do sinamadan.BMKamu adalah anak yang dikasihi.
kambangvEngswell, get larger, enlarge, encrease sizeBMkembang, berkembangakambangadj Engexpand, enlargeBMkembangAkambang no iti kinulat niobul dikou sitid kupi ku.BMBiskut yang kamu rendamkan dalam kopi saya sudah kembang.kumambangadj Engblossom, developBMmekar, bertambah besarKumambang ongi iti vusak do bunga.BMBunga ini baru mahu mekar.paangambangnEngyeastBMragiOmungan paangambang ong monginulat no nga olomi takanon.BMCampurkan ragi jika mahu membuat kuih yang lembut apabila dimakan.
gamboiadj Engoverlap, hang over loose end, dangling, pendulousBMjuntaisynraboiEngoverlappagamboivEnghang over edge, overlapBMgantung, menjuntai
*gamutvEngwarm self near fireBMberdiang dekat apimagamutvEngwarm self near fireBMberdiang dekat apiMagamut oku po sid apui, notogipan oku do darun.EngI'll warm myself by the fire. I've been caught in the rain.BMSaya mahu berdiang dekat api, saya kena hujan.Magamut silod apui ong sogiton ko no.EngWarm yourself by the fire, if you feel cold.BMBerdianglah dekat api, kalau kamu rasa sejuk.pagamutvEngwarm self near fireBMberdiang dekat apiPagamut silod apui ong sogiton kono.BMBerdiang dekat api jika kamu kesejukan.po'ogomutannEngplace to warm self by fire, fireplaceBMtempat memanaskan badan, pendiangSilod ropuhan o po'ogomutan ong sogiton ko.BMPendiang di dapur sekiranya kamu kesejukan.poogomutannEngplace for warming selfBMtempat berdiang
andaha2vEngvisitBMziarah, lawat Suvaiko andaha i Somia diri tu iseso mahi yosido diri sid valai.EngWe should visit Somia, for she is totally on her own at home.BMBaik kiranya agar kita ziarah Somia kerana sekarang dia hanya tinggal seorang diri sahaja di rumah.inandahavEngvisited byBMdiziarahi, dilawati Inandaha oku dioti Mosong sid valai di hiza sumakit oku.BMSaya dilawat oleh Mosong di rumah semasa saya sakit.magandahaadj EngvisitingBMmenziarahi, bertandangMagandaha oku po dit oduon ku sid Pinavantai.EngI would like to visiting my grandma at Pinawantai.BMSaya mahu menziarahi nenek saya yang berada di Pinawantai.pagandahavEngdo visitBMlawat, ziarahPagandaha kou no di odu dikou ong kouli kou no sid kampung.EngVisit your grandmother when you return home to the village.BMKamu lawatlah nenek kamu nanti bila kamu balik ke kampung.
aviadj EngfinishBMhabisAvi nu noka ino ginazau nu dino. Mad ogumu banal.EngCould you finish your food? It's look too much for you.BMBoleh kamu habiskan nasi kamu? Ianya macam terlalu banyak.kovianadj EnglastBMakhirKovian no mongomot biano tu opodok no it omoton nobi mongomot konihab.EngToday is the last day we harvesting paddy, as only small areas leaf not been harvested yesterday.BMHari ini hari terakhir mengetam padi kerana hanya tinggal kecil lagi kawasan yang belum dituai kemarin.magavivEngdo with all strengthBMberhabisan, sedaya-upayaMagavi no banal marajal, piriksaan nu tagazo toun bioano diri.EngStudy hard. You have a big exam for you life this year.BMBelajar sedaya-upaya mu. Tahun ini kamu ada peperiksaan yang besar.mangavivEngfinishBMmenghabiskanTumurun oku po monginsakot, mangavi oku dit insokoton ku.EngI go cutting grass first, I would like to finish the small area left uncut.BMSaya pergi memotong rumput dahulu, saya mahu menghabiskan kawasan yang tinggal sedikit.mavivEngcome an endBMakan habisBai mavi po i tayangan do nokosupan ku mimot.EngThe movie nearly ends when I watch.BMTayangan itu hampir habis semasa saya menonontonnya.ngaviadj Engall, include everythingBMsemua, segala-galanyaIkou ngavi, suvang kou no tu makan tokou.EngAll of you get inside, we having a meal.BMKamu semua masuklah kerana kita mahu makan.novianadj Engfinished, run outBMkehabisanNovian oku no do kinulat.EngI run out of biscuits.BMSaya kehabisan kuih.pagaviadj Engmore energeticBMbersemangat lagiPagavi kou banal manangkus, eduanan kau.EngRun more energetic, or you will left behind.BMLari lebih bersemangat lagi, atau kamu akan ketinggalan.
habalnEngnews, tale, rumourBMkhabar, beritaNunu habal nu?EngHow are you?BMKamu apa khabar?haba-habalvEngnews, tale, rumourBMkhabarNunu no haba-habal dikou sid Labuan?BMApa khabar kmu di Labuan?kahabaranvEngreason to informBMsebab untuk mengkhabarkanAso kahabaran dikou di Yosong diri tu amu elaan siombo yosido pentoron ong didino.kapangahabalvEng tell, spread news, storyBMmemberitakan, memberi khabar, memberitahu ceritaTagal nong kapangahabal no sid ulun ong baiko hal do minioduw minisavo, kamalu.BMTidak perlu memberitakan kepada orang lain jika bertengkar suami-isteri, memalukan.mangahabalvEngtell, relate a story, newsBMmengkhabarkan, menyampaikan berita, memberitahuMangahabal oku dikou dot, neduan no ginavo i Odu di kasarap.BMSaya mahu mengkhabrkan kepada kamu yang Nenek kamu telah meninggal tadi pagi.minangahabalvEng inform, tell (news)BMmemberitahu, mengkhabarkanNokosombol minangahabal siti it anak di Mason dot aso no sino it idi dau.BMAnak Mason ada datang ke sini tadi mengkhabrkan yang ibunya telah meninggal.nihabalvEngtold, informBMmengkhabarkan, memberitahuNihabal ku sid molohing ku ino buatan dikou momobog dohon sid sikul.BMSaya memberitahu ibubapa saya tabiat kamu memukul saya di sekolah.pahabarovEnginform, tell (news)BMmengkhabarkan, beitahuPahabaro dikou si dohon ong kouli kouno sid kampung do minggu.EngDo inform me if you can go back to our village this weekend.BMBeritahu saya sekiranya kamu dapat balik ke kampung hujung minggu.pangahabarannEngperson to informBMtempat mengkhabarkanIsai pangahabaran ku ong kopunovot kou sid tanga ralan?BMSiapa tempat saya menghabarkan berita jika kamu terlibat kemalangan di jalan?pinahabaladj EngtoldBMmemberitahuIsai pinahabal si dikou do sumakit oku?BMSiapa yang memberitahu kamu yang saya sakit?
haratiadj Engmeaning, understandBMmaksud, ertiNunu ka harati dino boroson nu dino?EngWhat the means of your words? @ What do you talking about?BMApa maksud perkataaan kamu?humaratiadj Engunderstand, get knowBMmengertiHumarati po nunu boroson do molohing om mambat ogi.BMCuba dahulu mengerti apa yang ibubapa katakan barulah menjawab.kaharatiadj Engunderstand, knowBMmengerti, tahuKaharati ko no ka momoros do sunsang ong binono?BMKamu tahu sudahkah berbahasa Cina sekarang?synkarahatiunspec. comp. form ofharatikarahatiadj EngunderstandBMmengertiKarahati ko noka mongining boros do Kina?EngDo you understand Chiness language?BMAdakah kamu mengerti bahasa Cina?synkaharatiunspec. comp. form ofharatikopiharatiadj Engunderstanding each otherBMsaling mengertiOsusa ong amu kopirahati, kabambol dot mioduw dati.BMAgak susah jika tidak saling mengerti, lama-lama akan timbul pergaduhan.ohorotizanadj EngunderstandBMmengerti, fahamOhorotizan-i dau nunu ino boroson nu dino.EngShe/He do understand what you are talking about.BMDia mengerti/faham juga dengan apa yang kamu cakap.paharatiadj EngclarifyBMmenjelaskanMomoros pogi ilo molohing dilo paharati dot angaanak siombo ot avantang suhuton om siombo ot amu.BMIbubapa selalunya membebel untuk menjelaskan mana yang baik dituruti dan mana yang tidak.pongohorotizanadj Engunderstanding, meaningsBMpengertianNunu ka pongohorotizan nu ong ikau dino boroson dioti dino?BMApa pengertian kamu kepada apa yang mereka perkatakan?
asoadj EngnoneBMtak ada, tiada, habisAso no vagas, suvai koponginjin po do parai iti.BMBeras sudah tiada. Perlu untuk menggiling padi.*aso-lutasvEngstop, finish, be at end ofBMtidak putus-putusasotadj EngnoneBMtiadapakasovEngnullify (things, etc)BMmeniadakan (barang, etc) Pakaso do siin indarama akapal ogi o ringgit sid biik dau.BMCakap tiada duit, tapi dompet tebal dengan wang ringgit.
pakaiadj EnguseBMguna, pakaiapakaivEngdress, use clothesBMboleh guna, pakaiApakai-i ino banat dino tu aso po kinis om ruhak.BMBaju itu masiih boleh guna sebab belum ada koyak.pakazovEnguseBMpakai, gunaPakazo iti banat ku.BMPakai baju saya.
labusvEngget free, go loose, go wild, escapeBMkeluar, bebas, bukan didalamLabus no odogiu. Ilabus ku no ikau dino.EngGo free orang utan. I let you go.BMKeluar la orang utan. Saya bebaskan kau pergi.ilabusvEngfreed, released, let goBMdibebaskan, dilepaskanIlabus ku ino sonit sid bavang.EngI release the tortoise at the river.BMSaya lepaskan kura-kura itu ke sungai.kinolobusanadj Engexit time, dischargedBMmasa keluar, discajHiza do hari minggu kinolobusan dahai antad sid rumasakit.EngWe discharged from hospital on Sunday.BMKami keluar dari wad hospital pada hari Ahad.kolobusanvEngreason to freedBMsebab dilepaskanNunu kolobusan nu dinot ongopizak kinurung sinod kandang?BMKenapa kamu melepaskan anak-anak ayam yang dikurung di kandang?lumabusadj Enggo out, exitBMkeluarLumabus no it angaanak sikul diri ong kenonoon.EngIts time for the kids to go out in a short while.BMSebentar lagi, anak-anak sekolah akan keluar.synsumoliuunspec. comp. form ofsoliunakalabusadj Engescaped, got away, releasedBMterlepasNakalabus i manuk i ginamit nu.EngThe chicken that you caught, escaped.BMAyam yang kamu tangkap terlepas.nilabusvEnglet go, freedBMdilepaskanNilabus ku i pizak nokokurung sid sunsud diri.BMAnak ayam dalam sangkar itu saya lepaskan di bawah kulung rumah.palabusvEngset free, let go, releaseBMmelepaskanPalabus oku po di pizak sid kukurunganBMSaya mahu melepaskan anak ayam dari sangkarnya.polobusovEngrelease, let goBMlepaskanPolobuso ino pizak do nokurung.EngRelease the chick from the enclosure.BMLepaskan anak ayam dalam kurungan.
ladauvEngroll up, twist, wind round (as rope around horns of buffalo)BMtidak kemaspaladahonvBMberjuntaianPaladahon sid tana ino posiddang.
lamasnEngoutside (of a house, town)BMluar (rumah, kota)Sid lamas ong mimomoi kou, okonko sitid ongkob ogi.BMKamu main d luar, bukan ddalam bilik.palamasvEngput outBMmengeluarkan
lasuadj EnghotBMpanasI lasu dot inan ino porit dau dino.BMRuam itu adalah panas dalam badannya.alasuadj 1Enghot (fire, weather, heart feelings)BMpanas (api, cuaca, perasaan hati)Alasu ma ot addau ong biano oi, enggolou ogi itit ulu ku.BMHari ini matahari sangat terik, sampai kepala saya pening.2EnghotBMpanasAlasu ma ong addau biano.kalalasunEngcausing bad luckBMakan menyebabkan masalah/penyakitKada dikou momozo ino odu-odu tu kokodim kou do kalalasu.BMJangan kamu mempersendakan 'binatang' itu, nanti kamu ditimpa masalah.losuan adj Engfeeling hot, hotnessBMkepanasan, merasa panasLosuan oku oi, aso kagi sunsudon.BMSaya merasa kepanasan, tapi tiada tempat untuk berteduh.losuonvEngboilBMdidihkanLosuon inot untu do paranggi dino om podsuon ogi inot anak nga amu sumilou.BMRebus pucuk nenas itu lalu mandikan pada bayi itu lalu anak itu tidak akan menjadi kuning.olosuanadj Engfeeling hotBMkepanasanOlosuan ko dino ong sino ko mogom, dundung sitid sulap.BMKamu akan kepanasan jika duduk di sana, duduk dalam pondok ini.palasuvEngheat up (viands)BMmemanaskan (lauk)Mingkakat oku po tu palasu oku dit ongotaduk kosodop.BMSaya berdiri dahulu untuk memanaskan lauk-lauk semalam.
ambaladvEngbind, tieBMikatOgoto no mongogos inot ambalad do gobuk, kalabus.BMIkat kuat-kuat ikatan beruk itu, nanti terlepas.synkogosEngtied, tie with a ropeBMtambat, ikatmangambaladvEngtie down, bindingBMmengikatAmu elo oku mangambalad.EngI don't know how to tie down. BMSaya tgidak pandai mengikat.pambaladovEngbindBMikatPambalado no i Gobuk dino sid kazu nga songgo po kedu tu yadko longgon kogozoo i valahan do pinangambalad di palanuk dino.BMBeruk itu diikatkan pada pokok kayu dan ia tidak boleh melepaskan diri kerana akar kayu yang kancil gunakan untuk mengikat beruk itu adalah sebesar lengan.
hambaiadj Engwhen touch with edge of cloth or somethingBMapabila tersentuh dengan hujung kain atau pakaian lainahambazanadj Engthe edge of cloth been touch of somethingBMapabila tersentuh dengan hujung kainKada kitanga sinod navaaon, ahambazan ko dilo sinakau ong mitalib oku no.panahambaiadj 1Enghem (clothes)BMsiring (kain)2Engside of house (outside)BMpenganjur (rumah)
tahascftihisvEngfilterBMtapis, saringsyntihisEngdripping dry by itself, to sieveBMkering, mengeringkanguntahasadj Engchampion, winnerBMjohan, pemenang, jaguhmanahasadj EngfilteringBMmenyaringOsusa manahas ino kupi dino om aso ogi tai dau do kovozo ong monunguw no.BMPerlu menyaring kopi itu semasa menuangnya barulah tidak ada sisa kopi yang tertuang sama.panahasnEngfilter, strainerBMpenapisVaro ka panahas dikou diti kupi diti?BMKamu ada penapis kopi ka?
tarangadj EngclearBMjelasTarangai oku po nunu banal o sakit nu.BMJelaskan kepada saya apa sebenar sakit kamu.atarangadj Engclear, brightBMterangAtarang ilo natad tu anavau ilo vulan.BMHalaman rumah terang kerana bulan cerah.katarangannEngexplanation, clarificationBMmenerangan, menjelaskanIno katarangan ku si dikou dino supaya amu kou monondos disai om disai do sala.BMSebab saya menerangkan kepada kamu supaya kamu tidak menyalahkan sesiapa.manarangvEngclarify, explain, presentBMmenerangkan, menjelaskan, membentangkanManarang oku di pinioduhan dahai di Jukina.EngI'm explaining the quarrel Jukina and I had.BMSaya ingin menjelaskan sebab pergaduhan saya dengan Jukina.panaranganadj Engclarification, explanationBMpenjelasan, peneranganAso panarangan ku kananganko ino.EngI don't have an explanation for this.BMSaya tidak ada penjelasan bagi semua ini.patarangvEngclarify, explainBMjelaskan, terangkanPatarang oku dikau dot aso boros ku do, "Miada kito," kangku diri.EngWhat I am explaining to you is that I never said back then, "Let's get divorced."BMSaya mahu jelaskan kepada kamu semua bahawa saya tiada mengatakan, "Mari bercerai,".tumarangvEngsending a match makerBMmerisikTumarang no it angai-angai di Ondot diri avi vulan biano.BMTeman lelaki Ondot akan datang merisik hujung bulan ini.
habalnEngnews, tale, rumourBMkhabar, beritaNunu habal nu?EngHow are you?BMKamu apa khabar?haba-habalvEngnews, tale, rumourBMkhabarNunu no haba-habal dikou sid Labuan?BMApa khabar kmu di Labuan?kahabaranvEngreason to informBMsebab untuk mengkhabarkanAso kahabaran dikou di Yosong diri tu amu elaan siombo yosido pentoron ong didino.kapangahabalvEng tell, spread news, storyBMmemberitakan, memberi khabar, memberitahu ceritaTagal nong kapangahabal no sid ulun ong baiko hal do minioduw minisavo, kamalu.BMTidak perlu memberitakan kepada orang lain jika bertengkar suami-isteri, memalukan.mangahabalvEngtell, relate a story, newsBMmengkhabarkan, menyampaikan berita, memberitahuMangahabal oku dikou dot, neduan no ginavo i Odu di kasarap.BMSaya mahu mengkhabrkan kepada kamu yang Nenek kamu telah meninggal tadi pagi.minangahabalvEng inform, tell (news)BMmemberitahu, mengkhabarkanNokosombol minangahabal siti it anak di Mason dot aso no sino it idi dau.BMAnak Mason ada datang ke sini tadi mengkhabrkan yang ibunya telah meninggal.nihabalvEngtold, informBMmengkhabarkan, memberitahuNihabal ku sid molohing ku ino buatan dikou momobog dohon sid sikul.BMSaya memberitahu ibubapa saya tabiat kamu memukul saya di sekolah.pahabarovEnginform, tell (news)BMmengkhabarkan, beitahuPahabaro dikou si dohon ong kouli kouno sid kampung do minggu.EngDo inform me if you can go back to our village this weekend.BMBeritahu saya sekiranya kamu dapat balik ke kampung hujung minggu.pangahabarannEngperson to informBMtempat mengkhabarkanIsai pangahabaran ku ong kopunovot kou sid tanga ralan?BMSiapa tempat saya menghabarkan berita jika kamu terlibat kemalangan di jalan?pinahabaladj EngtoldBMmemberitahuIsai pinahabal si dikou do sumakit oku?BMSiapa yang memberitahu kamu yang saya sakit?
akanvEngeatBMmakanAkan no, vitilon ko dino.EngEat, I'm sure you are hungry.BMMakanlah, tentu kamu lapar.kakanannEngfood (general)BMmakanan (umum)Varo-i kakanan do miuma sampai pengavi diti vulan diti.EngThere is still enough food until the end of this month.BMMakanan masih mencukupi sehingga akhir bulan ini.kikakananadj Enghave enough food supply, have a pile of food, stack of foodBMmempunyai bekalan makanan yang mencukupi, Kikakanan kou po ka sampai dot ula i tagad dikou toun biano?BMKamu masih ada makanan yang mencukupi lagikah sehingga ladang kamu tahun ini berhasil?makanvEngeat riceBMmakan nasiSuva kou no makan, nakalamag no it akanon.EngCome in and eat. The food is all ready.BMJemputlah makan, makanan sudah tersedia.synbontolmongogulonunspec. comp. form ofgulonmonguropodunspec. comp. form ofuropodmamangakanvEngeatingBMsedang makanMamangakan no yoti do sodop di nokorikot okoi sid valai.EngWhen we arrived at the house, they were (in the middle of) eating their evening meal.BMMalam kami sampai di rumah, mereka sedang makan.mangakanvEngeat (general)BMmakan, memakan (umum)Mangakan ko ka do sinamu?EngDo you eat sauerkraut?BMAdakah kamu memakan jeruk sayur masin?moginakanvEngarrange a feast or festivalBMmengadakan pesta keramaianMoginakan tokou ong koovian no do toun.EngWe are having a feast at the end of the year.momuakanvEngoften provide food for othersBMsuka memberi makanan ke orang lainIt okizon ku dino momuakan dot ulun.EngMy grandfather often provides food for people.BMDatuk saya seorang yang suka memberi makanan kepada orang lain.monginakanvEngeat togetherBMmakan bersamaPomongogom kou no, monginakan tokou.EngSit down everyone, let's eat.BMSilakan duduk, mari kita makan.pakanoadj Enggive foodBMberikan makananpangakanann1Engplace to eatBMtempat makanSiombo pangakanan ditokou?EngWhere shall we eat?BMDimana kita hendak makan?2EngplateBMpiring, pingganVougai dikou i pangakanan.synpingganpoginakanannEngfestival, partyBMpesta, keramaianBulan Lima vulan do poginakanan dot opongo mongomot.EngMay is our month for celebrating the completion of the harvest.BMBulan Mei adalah bulan keramaian selepas selesai menuai padi.
rahanEngbloodBMdarahOtomou o raha ong barangkas.EngKing crab blood is blue.BMBelangkas darahnya biru.mangarahaadj Engmake bloody offeringsBMmembuat persembahan korbanIno minaganta ko do monibas dino, osusa do mangaraha ko dialo do songinan o manuk.BMKerana kamu cuba untuk menetaknya dengan parang kamu terpaksa didenda dengan membuat korban persembahan berupa seekor ayam.pangarahavEngfineBMdendaIti vogok diti tinunuvan tu pangaraha di Mosong.BMBabi ini dikorbankan sebagai denda si Mosong.rarahanEngfineBMdendaInono raraha nokontok dikau dino amu obuli gontizan nu manahak do mato ringgit inoinga suvai dupot o kiraha ot itahak nu dialo.BMDenda yang dikenakan kepada kamu itu tidak boleh digantikan dengan wang ringgit tetapi kamu harus memberikan binatang yang berdarah kepadanya.
pangarantabanunspec. comp. form ofrontobadj EngendingBMakhir dari segala sesuatu, tempat tujuanIti no pangarabantan diti piginavaan dikito. Nompus, hiza apatai oku no.BMInilah akhir kepada perhubungan kita. Berakhir, bila hayatku berakhir.