Rungus - English - Malay


o


pupusvEngfinish a job, finish paying back debts come an endBMakhir, berakhirimpupusadj Enguntil the endBMhingga ke hujung Impupus po sinod kadai, varo mahi podjuval sigup dilo sid pompod.kopupusanvEngfinally, at the endBMakhir sekali, penghabisan, hujung sekaliSid kopupusan no banal diti rumah panjang diti o sirang dahai.BMRumah kami berada di hujung sekali rumah panjang ini.obimpupusan1vEngeasy to give up or lose hopeBMmudah berputus asa2adj Engsomeone that so early in losing hope or giving up of somethingBMseseorang yang mudah berputus asaKadan obimpupusan koduruk ilo ginavo ong baiko mioduw minisavo. Pokosogon banal ilo ginavo.antokosogunspec. comp. form ofkosog
ikumadj Engbe shy, be ashamedBMmaluIkum oku mai, ogumu ot ulun mongimot.EngMany people watching, I am so ashamed.BMSaya malu, ramai yang menonton.synmaluEngbe ashamed ofBMmalu, seganobingikumadj Engshy personBMpemaluObingikum ong ilo savo di Arali.EngArali's wife is a shy person. BMIsteri Arali seorang yang pemalu.
lizabvEngturn, uncoverBMselak seperti buku, kain, pintuobinglizabadj Engeasy to lifted, opened, uncoveredBMmudah terselakAtagon no mogom-ogom, mad oinglizab ino kuhun nu.BMDuduk dengan cermat, kain skirt kamu mudah terselak.olizabvEngturn pages (in book), open (any cover)BMbuka tutup ( tutup periuk), selak (kain sarong atau atap) Kurumputo ino tapi nu olizab do tongus do barat.BMPegang hujung skirt kamu, nanti diesak oleh tiupan angin kuat.
mahaladj EnglazinessBMmalas Amahal mamanau kumadai ong sodop no.BMMalas pergi ke kedai bila sudah malam.synmalanEnglazy, not inclined to workBMmalas, tidak rajin kerjakamahaladj BMmemalaskan, membuat sesorang berasa malasKamahal ong dikau do buatan tu sumul modop o gamaon.BMPerangai kamu membuat saya berasa malas kerana kmu tidur sahaja.mahalanadj EnglazinessBMkemalasanMahalan oku kumudat ong dumarun.BMSaya malas turun ke Kudat kalau hujan.obingmahalanadj EngsluggardBMpemalasObingmahalan oku moniag ong yoku, mad nopo mangalapos oku ong oguvail no banal.BMSaya malas menegur, saya akan terus rotan jika terlampau nakal.
pasaadj Engrotten, badBMburuk, busuk (daging)Apasa po ino sada om korikot ogi sid valai tu aso sakaan muli.BMIkan itu b usuk dahulu baru sampai ke rumah kerana tiada kenderaan dinaiki untuk balik.apasaadj Engrotten, badBMburuk, busuk (daging)Gozuvo no dikou ino sada, apasa.BMKamu masaklah ikan itu nanti buruk.masaadj Engget rotten, ruin, get ruinedBMreput, burukAtagal no ong otutudan no ino vatang do nizuw dino tu masa ong ino dino.BMBatang kelapa itu tidak payah dibakar kerana ianya akan reput jua.napasa1vEngget rotten, ruin, get ruinedBMreput, burukNapasa no i sada antad sid tomu diri tu nasadapan okoi sid rumasakit mokiubat. BMIkan yang saya beli dari tamu sudah busuk keranaampai petang kami berubat di hospital.2adj Engrotten, ruinedBMburuk, busukNapasa no iti nangko om nemot ogi do mansak. BMNangka itu sudah buruk, baru nampak (yang ianya sudah masak).obingpasaadj Engrotten easily, bad easilyBMmudah busuk, mudah burukObingpasa ong gipa. Amu asadapan, ovutong no.BMUdang mudah buruk. Tidak sampai ke petang, ianya sudah busuk.pasa pampangadj Enguntil the stones get rottenBMsampai akhir duniapasa pomogunanvEngthe end of the earthBMsampai dunia berakhir pasa-dilaadj Enguntil one's deathBMsampai seseorang meninggalsynsokuianpasa-gangoucfsagang(?)nEngcoalBMarang batuAvantang do ponunu ino pasa-gangou dino.pasa-tirapusadj Engin all eternityBMsampai kekalpinasaadj EngcarcassBMbangkaiPataamo dikou ilo pinasa do manuk, ovutong o natad.BMBuang jauh-jauh bangkai ayam itu, sekitar rumah berbau bangkai.
binitvEngpinchBMcubitObinit ino tolingo nu dino ong amu mongining ko.BMTelinga kamu akan dicubit sekiranya kamu tidak mendengar.unspec. comp. formmominitvobinitvEngpinchBMcubitKada koguvail, oruol mahi ong obinit o tolingo.BMJangan nakal, sakit sekiranya teliga di cubit.
asakauadj Engdirty, polluted, contaminatedBMkotor, tercemarAsakau ino vaig dino, nokuro tu ininum nu?EngThat water is dirty, why do you drink it?BMAir ini kotor, kenapa kamu minum nya?kensasakau adj BMmengotorkan Kensasakau dot ulun vokon ong inumon nga ping tamalan i.monginsasakauadj BMmengotorkanIsai dikou monginsasakau ditit inumon ku tu varo ogi sanglantung-lantung do bubuk?nensasakauadj BMdikotorkanobinsakahanadj BMmudah merasa kotor atau jijikKadan obinsakahan ong anak do Momogun, kamalu do bangsa tokou.sinakaunEngdirtBMkotoranPuzao ino vaig sid mundam dino tu sinakau di Anak ino, pinomougan dau dit hakod dau.
sianadj EngmercifulBMkasihanOholian sian ot ulun ong sumul pilulupu.BMKehidupan orang itu sangat kasihan jika sentiasa dimaki-hamun.kobinsiananadj Engmercy, compassionBMbelas kasihanAgazo kobinsianan doialo sid ulun dot mosikim.BMDia mudah berbelas kasihan kepada orang miskin.kosianannEngmercy, compassion, pityBMbelas kasihanI kosianan do Kinoringan o kapanapul ditokou riniba.BMBelas kasihan Tuhanlah yang menyelamatkan kita manusia.mokisianadj Engasking sympathyBMmeminta simpatiMokisian oku dikou do kakanan po dit angaanak ku.BMSaya mahu meminta simpati kamu bahgi makanan anak-anak saya.obinsiananadj Enghabitually compassionate, have compassionBMberbelas kasihanObinsianan do koruhang ong it ama dioti diri tu ombo it asot kakanan, ponohukon-i dau do parai sid sulap dau.BMBapa mereka sangat berbelas kasihan. Sesiapa yang tidak memiliki makanan, dia biarkan sahaja orang itu mengambil padi di pondok padinya.osianadj Engpityful, poorBMkesianOsian ong inot asu tu kikagal.EngPoor dog, he's got an ulcer.BMKesian anjing itu, ada ulser.osiananvEngfeel pity for, feel sorry for, have mercy withBMmengasihani, bersimpati, kasihaniOsianan oku dioti, tu asot akanon.EngI feel sorry for them, they have nothing to eat.BMKasihan mereka, tiada makanan.Sianai okoi no dikou tu mosikim ong yokoi.EngHave mercy with us, we are poor.BMKasihanilah kami, sebab kami miskin.sinianadj Engso pityBMkesianSinian dinot anak dot asu.BMKesian anak anjing itu.
sikopadj BMsesak nafasobinsikopadj Engfeel insulted, taking something personallyBMmudah terkejut, mudah merasa sesakObinsikop o ginavo ong yodu.BMNenek seorang yang mudah terkejut.
sodiriadj Engselect, sort outBMasingSodiri boto do pogozuvan nu ong amu no ozi ko do melang.BMAsing tempat masak jika kamu tidak suka makan bersama.kosodiriadj Engcan distinguishBMdapat membezakanAmu no kosodiri yalo dino isai om isai tu magavuk yoosido.BMDia sudah tidak membezakan siapa dan siapa kerana sudah mabuk.monodirivEngseperatingBMmengasingkanMonodiri oku po dino kumut pupuan ku.BMSaya mahu mengasingkan kain basuhan saya.nisodirivEngseperatedBMdiasingkanNisodiri ku inot ombo ot pupuan om om ot obirisi.BMSaya sudah mengasingkan mana yang bersih dan mana yang akan dicuci.obinsodiriadj BMmudah mengasingkan diriObinsodiri mahi ong yalo dino tu malan mamung sid ogumu ot ulun.BMDia seorang yang suka mengasingkan diri kerana tidak suka bergaul dengan orang banyak.posodiriadj EngisolateBMasingkanPosodiri po dot ombo o mansak om ombo ot amu po mansak diti timadang.BMAsingkan dahulu buah tarap yang sudah masak dan belum.
suhutvEngfollow (away)BMikut (jalan)Suhut no dioti mama sid tagad, monginsakot.BMPergilah menyusul Mama di ladang, potong padi.muhut-suhutadj Engfollowing from behindBMikut-ikut dari belakangobinsuhutcfobozigiunspec. comp. form ofbozigiadj EngobeyBMpatuhObinsuhut barasan ong i Oong.BMOong seorang yang suka mendengar kata.suhutonadj Engreason to followBMsebab untuk ikutSuhuton do kilau ino gula dino tu omis.BMSemut mengikut gula itu sebab ianya manis.sumuhutviEngfollowBMikut dari belakangSumuhut oku po dioti mongolugu dalai sid tagad.BMSaya mahu ikut mereka membakar jagung di ladang.sumusuhutadj EngfolowingBMmenyusul, mengikuti dari belakangPogulu kou no mamanau, sumusuhut oku-i dikou.BMKamu jalanlah dahulu, nanti saya ikut kamu kemudian dari belakang.
tongkizadadj Enggo away, split up, separateBMasing, pisahTongkizad dohon ong amu kono minonong dohon. BMPIsah dari ku, kalau saya tidak bersesuaian dengan mu.monongkizadvEngseparateBMmemisahkan, menceraikan (pergaduhan, etc)Tabang kou monongkizad dilo mioduw.BMTolong kamu memisahkan pergaduhan itu.obintongkizadadj Engeasily seperatedBMmudah bercerai, mudah berpisahObingtongkizad do molohing ong ikau mirimpanau sid tanga do bandar.BMKamu ni smudah betul berpisah dengan ububapa semasa berajaln di tengah bandar.popitongkizadonadj EngseperatingBMmemisahkanpotongkizadadj EngsaperatedBMmemisahkanPotongkizad kou do minisavo ot ulun, amu kavasa ino.BMKamu memisahkan mereka yang suami-isteri, itu adalah tidak baik.synpalangkattumongkizadvEngplit up, go separate waysBMberpisahKadan tumongkizad do molohing ong miringpanau sid tanga do kadai tu atagak ko.BMJangan berpisah dengan ibubapa apabila berjalan-jalan ditengah bandar, nanti kamu hilang.
badingadj Engmock, harassBMsindirNunu ka i bading-bading dikou dohon oi? Elaan ku-i ino boroson dikou dino, yoku ino. EngWhy do you mock me? I know that both of you are talking about me!BMApa yang kmu sindir-sindir saya? Saya tahu kamu sedang bercakap tentang saya!mamadingvEngnot naming by names, indicate onlyBMmenyindir, merujuk kepada Ingkod kou mamading dohon.BMHentikan kamu mengata saya.obodinganadj EnginsinuateBMtersindirIsai ka ino boroson dikou dino tu mad obodingan oku o kopurimanan ku.BMSiapa yang kamu katakan sepertinya saya terasa kamu mengata saya.
hinutvEngdeminish, gradually or slowlyBMsdikit demi sedikit (semakin berkurang)obohinutadj Enggradually, in slow stagesBMsedikit-sedikit sehingga habisObohinut bong ikau monginum dino kupi nu,ohinutadj EngslowlyBMperlahan-lahan
bohogadj Engdeep, of sound , bassBMsuara garauObohog ino dolou nu ong mindolongoi ko no.EngYou have a bass sound when you are singing.BMSuara kamu garau apabila menyayi.antotongikEnghigh pitched BMnyaring unspec. comp. form oftongikobohogadj Engdeep bass sound of a maturing maleBMsuara garau jantanObohog ino dolou nu ong mindolongoi ko no.EngYou have a bass sound when you are singing.BMSuara kamu garau apabila menyanyi.
bolikungadj Engconfused in speech, distorted, tranposeBMterbalik, lintang-pukangNokuro tu mononsoripal ong ikau nga bolikung ogi?BMKenapa kamuj memakai selipar kamu dengan terbalik?obolikungadj Engqueer, crazy, distorted, confused in speech, behaviourBMterbalik
lingi2adj BMsabarobolingiadj Engnever angry, meek
bolongadj Engdeeply asleepBMtidur nenyakObolong tantu yalo modop dino. Ontodko amu oposik do yadditi kugangau tokou sitid rompit dau.BMDia tidur dengan sangat nyenyak. Dia langsung tidak terbangun sedangkan kita sangat bising di tepinya.bolongingitadj Enga very long timeBMmasa yang sangat panjangbolongingitanadj EngdarknessBMgelap gulitaBolongingingitan ong sodop biano. Ontodko asot emot-emot kotuvong.synrondomobolongadj Engdeeply asleepBMtidur nenyakObolong modop sampai amu noposikan hiza nosoruvang do manakau i valai dau.BMTerlalu tidur nyrnyak sampai tidak sedar rumahnya dipecah masuk pencuri.
bolotiadj EngslowBMlambatOboloti mang ikou minggama-gama.obolotiadj Engslow, negligent (of work), waisting timeBMlambat, leka (kerja, jalan, bercakap), membuang masaOboloti banal mang ikau minggama-gama oi.
boluvaadj Engout of place, not suitableBMmalu, sifat tersimpangkoboluvaadj Engashamed, embrassedBMmemalukanBanalko koboluva mang ino buatan nu dino manakau ko dinoi.BMSifat kamaua yang suka mencuri itu agak memalukan.oboluvahanadj Engclumsy, awkward; big or able-bodied person unable to work hard or lift something heavyBMcanggung, kekok, orang yang besar tubuh atau sehat tapi tidak kuat kerja atau tidak dapat angkat benda yang barat
bozigiadj Engsoft-hearted, obedientBMsetia, penurutObozigi mang ilo savo di Onoi oi. EngOnoi's husband is someone who obedient.BMSuami Onoi seorang yang penurut.obozigicfobinsuhutunspec. comp. form ofsuhutadj Engbe obedientBMsetia, mesra, ramahObozigi ong ilo savo nu. Isai nopo korikot nga pituturan dau.BMSuami kamu sangat ramah. Siapa sahaja yang tiba dibawanya bercerita.synobojigi
bubuknEngsawdust, bran (of rice)BMhabuk padiYupan manuk ino bubuk do parai dino.BMBeri ayam makan habuk padi itu.obubukadj Engpowder of woodBMhabuk, serbuk kayuVuhavo dikou inot obubuk do kazu.BMSapu kamu serbuk kayu itu.
bulatadj EngpaleBMpucatObulat no i Sally, nakahajang do vulanut sid tanga ralan.BMSally pucat, dia terjumpa ular di tengah jalan.obulatadj Engdeadly coloured, paleBMpucatObulat ko bo. Sumakit ko naku?BMKamu pucat. Kamu sakitkah?synoposiunspec. comp. form ofposi
bungouadj Engdull, stupid, idiot, silly, foolish, faultyBMnakal, jahat, idiot, tololKadan kumo-bungou sid angaanak vokon.unspec. comp. form*mising-bungoumisingadj obungouadj Engimmoral, naughtyBMjahat, nakalObungou ko ulun ong anak di Sikob, manakau.EngSikob's son is naughty. He stole.BMAnak Sikob sangat nakal, dia mencuri.
burugouvEngstirBMgaulbinurugouBMdigaulAmu binurugou dioti inot parai do nisiddang, napo amu nansak kavi.synginolusauunspec. comp. form ofgolusaumomurugouvEngstiring, mixingBMmenggaulNolingan ku momurugou ino gula do kupi.EngI forget to stir the suger inside the coffee.BMSaya lupa menggaul gula di dalam kopi.oburugouvEngmix, stirBMbercampur-gaul, gaulOburugou no ilo gula om pongihib ogi dino kupi.