Rungus - English - Malay


n


babakadj Engbreak, smash (glass)BMpecah (kaca)syndangkalEngwarp, come apartBMpecah, belah, terbelahupouEngbrokenBMhancurnababakadj EngbrokenBMpecahNababak galas ku tu nokoviliu ku.EngMy dringking glass broken, I slip it down.BMGelas saya pecah kerana terlepas.syndumingkasunspec. comp. form ofdingkasnongobabakadj Engeverything is brokenBMpecah semuanyaNongobabak itit ontolu do manuk tu nahaba iti gogompuan.BMTelur ayam ini pecah semuanya kerana tempat bbertelur ayam telah rebah.
bagahakadj Engbroken backboneBMretak tulangnabagahakanadj
bahagi1adj Engpart, portionBMbahagian2Engfor, toBMbagi, untukBahagi ong i Toru, nopungan dit ama dau do tana om dapu.EngAs far as Toru is concerned, his father left him land and valuables.BMUntuk Toru, bapanya telah meninggalkan harta dan tanah untuknya.abahagivEngdivide upBMdi bahagiabahagi-hagiadj Engin portion, divideBMterbahagi-bahagibinahagiEngdivide up, portion upBMdi bahagi ipabahagiEngask to divide, seperateBMdibahagikan, diminta untuk membahagikanma'amahaginEngdivider, person who divideBMtukang bagi, pembahagimamahagicfbuhisvEngdivide, shareBMmembahagikannabahagi-hagivEngdevidedBMdi bahagi megikut ukuranNabahagi-hagi no laid di Ama ombo it itahak dau sid ulun om ombo i yatag dau kondiri.pibobohogizaivEngdivided up, cut into pieces, portion itBMdibahagi-bahagi
goosadj Engability, able, effortBMupaya, mampuAso goos ong yoku diti posikul dot angaanak.BMSaya tidak mempunyai upaya untuk menyekolahkan anak-anak saya.agaasanadj Engbearable, able, capable, willingBMtahan, mampu, sanggupAgaasan nu noka monumad ino hopod no duku nu dino?BMMampukah kamu memberi makan kesepuluh ekor anak anjing kamu itu?gumoosadj EngbearBMtahanGumoos oku-i banal manangkus diti ong gusaon oku dot asu.Eng I will bear to run if I was chase by a dog.BMSaya akan bertahan untuk berlari sekiranya saya dikejar anjing.kogoosadj Engable to bear, have ability, have strengthBMberupayaOmu oku kogoos tumakad do Nabalu.EngI don't have the strength to climb Mt. Kinabalu.BMSaya tidak berupaya mendaki Gunung Kinabalu.synsakapminggoos-goosvEngrally strength, gather strengthBMkumpulkan tenagaMinggoos-goos oku po monginsakot sid tagad.BMSaya mahu kumpulkan tenaga untuk merumput di ladang.nagaasanadj EngabilityBMkesanggupanSongminggu no nagaasan ku dot amu mangakan ginazau.BMSaya hanya berkesanggupan tidak makan nasi selama seminggu.
hajangvEngencounter, found, to incurBMdapat, jumpasynbambolEngexperience, go through, happenBMrambangnahajanganadj Engfound, experiencedBMdidapati, dialamiNahajangan ku no i siin naratu sid sunsud kosodop.BMSaya sudah jumpa duit yang terjatuh di bawah rumah semalam.najanganadj Engconsequnces (of), effected byBMmengalami akibat, kesanAraat najangan nu tu amu ko mongining tiagon do molohing.BMKamu mengalami kesan buruk sebab kamu tidak mendengar apabila ibubapa menegur amu.nakahajangadj EngencounterBMterjumpa, bertembung (secara tidak sengaja)Nakahajang oku do vinalai surun sid tagad ditokou.BMSaya terjumpa rumah penyengat di tengah ladang padi kita.
horogonEngprice, valueBMharga, nilaiAmahal o horogo ong dumagang do vagu-i o barang.BMMahal harganya untuk membeli sesuatu yang baru.kihorogoadj EngvaluableBMberhargaIti barang retan do sumbul diti banalko kihorogo ong kodori.BMBarang tembaga yang dipanggil 'sumbul' ini sangat berharga pada masa dahulu.naharaganvEngpaidBMharganya sudah dibayarNaharagaan no laid dilo Kina iti manuk nidjuval ku diti baiko amu po nanu dau.BMAyam yang saya jual ini sudah dibayar oleh Cina itu, tetapi dia belum mengambilnya lagi.
jadiadj Enghappen, come aboutBMjadiJadi, nunu gamaon to suvab?BMJadi, apa yang kita akan buat esok?ajadivEngbecome, occurBMmenjadiYalo dino ajadi dot osukod sitid kampung diti.BMBeliau akan menjadi Ketua KAmpung bagi kampung ini.jodizonvEngmake intoBMjadikanJodizon dahai dot u'úlion dahai ikau sitid kampung.BMKami jadikan kamu sebagai ketua bagi kampung ini.manjadiconnEngsoBMoleh sebabManjadi, irad po dino tu sumakit oku, amu oku kadapat mamung dit umpug-umpug dikou.BMOleh sebab saya sakit, saya tidak dapat turut-serta dalam perkumpulan kamu.najadivEnghappen, occurBMterjadi, berlakuKuran pong ino no najadi. Atag tu amu oholian kasaad dikou di neksidon kou.BMBagimana lagi kalau itu yang sudah berlaku. Syukurlah kamu tidak cedera parah semasa kemalangan berlaku.nongojadiadj EngbecomeBMmenjadiNongojadi no dot ongovasi kou mang nosukod kou poi.BMKamu semua menjadi cantik apabila dewasa.
hajangvEngencounter, found, to incurBMdapat, jumpasynbambolEngexperience, go through, happenBMrambangnahajanganadj Engfound, experiencedBMdidapati, dialamiNahajangan ku no i siin naratu sid sunsud kosodop.BMSaya sudah jumpa duit yang terjatuh di bawah rumah semalam.najanganadj Engconsequnces (of), effected byBMmengalami akibat, kesanAraat najangan nu tu amu ko mongining tiagon do molohing.BMKamu mengalami kesan buruk sebab kamu tidak mendengar apabila ibubapa menegur amu.nakahajangadj EngencounterBMterjumpa, bertembung (secara tidak sengaja)Nakahajang oku do vinalai surun sid tagad ditokou.BMSaya terjumpa rumah penyengat di tengah ladang padi kita.
hajangvEngencounter, found, to incurBMdapat, jumpasynbambolEngexperience, go through, happenBMrambangnahajanganadj Engfound, experiencedBMdidapati, dialamiNahajangan ku no i siin naratu sid sunsud kosodop.BMSaya sudah jumpa duit yang terjatuh di bawah rumah semalam.najanganadj Engconsequnces (of), effected byBMmengalami akibat, kesanAraat najangan nu tu amu ko mongining tiagon do molohing.BMKamu mengalami kesan buruk sebab kamu tidak mendengar apabila ibubapa menegur amu.nakahajangadj EngencounterBMterjumpa, bertembung (secara tidak sengaja)Nakahajang oku do vinalai surun sid tagad ditokou.BMSaya terjumpa rumah penyengat di tengah ladang padi kita.
halasadj EngslipBMgelincirnakahalasadj Engderivate from, slippedBMtergelincirNakahalas oku sid tukad nga netaman iti parudku.BMSaya tergelincir di tangga dan kaki saya lebam.
kahuvEngscratchBMgaruOpodos mang akahu dot using.BMSakit pedih bila digaru kucing.kohuvonvEngscratched (by a cat)BMdicakarKada kasaho inot using, kohuvon ko dino.BMJAngan kacau kucing itu, nanti kamu dicakarnya.nakahuvEngscratch like a catBMdicakar seperti kucingNakahu oku dot using.BMSaya dicakar kucing.
kakaivEngscratchBMcakar, kaisnakakaivEngscratch (as chicken on ground)BMkaisAso not ihimon di sinsing nu naratu sid sunsud diri tu nakakai no do manuk iri.BMCincin kamu yang jatuh di bawah kulung itu sudah hilang dikais ayam.
labaiadj Engoverflow (liquid)BMlimpah (cecair)mabai-labaiadj Engoverly flowBMberlimpahan (cecair)Mabai-labai no ino tangki tu noponu.BMAir tangki berlimpahan kerana terlalu penuh.nakalabaiadj Engover flowBMmelimpah (cecair)Nakalabai iti kupi ku tu noholian nu monunguw iti galas ku.BMAir kopi saya melimpah kerana kamu terlebih menuang gelas saya.
labunadj Engburst explodeBMledak, letupNakalabun tinai dit asu naranggal do luri sid alun-alun.BMUsus anjing yang dilanggar lori di jalan meledak keluar.nakalabunvEngburst out (as intestines bursting out from a bloated carcass)BMmeledak keluar (seperti usus yang terkeluar apabila perut bangkai meletup)Nakalabun tinai dit asu naranggal do luri sid alun-alun.BMUsus anjing yang dilanggar lori di jalan meledak keluar.
labusvEngget free, go loose, go wild, escapeBMkeluar, bebas, bukan didalamLabus no odogiu. Ilabus ku no ikau dino.EngGo free orang utan. I let you go.BMKeluar la orang utan. Saya bebaskan kau pergi.ilabusvEngfreed, released, let goBMdibebaskan, dilepaskanIlabus ku ino sonit sid bavang.EngI release the tortoise at the river.BMSaya lepaskan kura-kura itu ke sungai.kinolobusanadj Engexit time, dischargedBMmasa keluar, discajHiza do hari minggu kinolobusan dahai antad sid rumasakit.EngWe discharged from hospital on Sunday.BMKami keluar dari wad hospital pada hari Ahad.kolobusanvEngreason to freedBMsebab dilepaskanNunu kolobusan nu dinot ongopizak kinurung sinod kandang?BMKenapa kamu melepaskan anak-anak ayam yang dikurung di kandang?lumabusadj Enggo out, exitBMkeluarLumabus no it angaanak sikul diri ong kenonoon.EngIts time for the kids to go out in a short while.BMSebentar lagi, anak-anak sekolah akan keluar.synsumoliuunspec. comp. form ofsoliunakalabusadj Engescaped, got away, releasedBMterlepasNakalabus i manuk i ginamit nu.EngThe chicken that you caught, escaped.BMAyam yang kamu tangkap terlepas.nilabusvEnglet go, freedBMdilepaskanNilabus ku i pizak nokokurung sid sunsud diri.BMAnak ayam dalam sangkar itu saya lepaskan di bawah kulung rumah.palabusvEngset free, let go, releaseBMmelepaskanPalabus oku po di pizak sid kukurunganBMSaya mahu melepaskan anak ayam dari sangkarnya.polobusovEngrelease, let goBMlepaskanPolobuso ino pizak do nokurung.EngRelease the chick from the enclosure.BMLepaskan anak ayam dalam kurungan.
landaivEngbornBMlahirLandai po it anak ka, kinipon no laid.BMAnak itu lahir dengan mempuyai gigi.kinalandazanadj EngbirthBMkelahiranSuvab addau kinalandazan di Jowel.BMEsok hari kelahiran Jowel.synkinosinaanunspec. comp. form ofsino2nakalandaiadj EngbornBMlahirNakalandai sid kurita ong inot anak di Solinan dino tu norungazan sid tangaralan i kurita sinakaan dau mamanau musu sid rumasakit.BMAnak Salina lahir di kereta kerana kereta yang ditumpanginya semasa ke hospital telah rosak.
kalasnEngscarBMbekas, bekas lukaBai kalas po do nuko iti sitid hakod ku, nengkod no.BMKaki saya sudah sembuh, hanya tinggal bekas luka sahaja.nakalasanadj Engmarked byBMberparutNakalasan iti poriling ku tu notokisan oku dot umau di minongoguring oku do sada.BMPipi saya berparut sebab saya terkena minyak panas semasa saya menggoreng ikan.
matonEngeyeBMmataNotinsuk mato ku oruol ogi.EngMy eyes hurt, punctured.BMMata saya sakit, tercucuk.anak matonEngpupil, irisBManak-mataOng anak mato dot urang puti ogingisan o votik tu varo otomou, osilahat om ogumu po.EngThe eyes of Caucasians come in many different colours like blue, green, brown and others.BMAnak mata bagi orang barat ada pelbagai warna ada biru, hijau, coklat dan sebagainya.kimatovEngexamine, look carefullyBMmelihat dngan telitiKimato ogi it ongoulun mongimot dohon mitalib sid binatang.BMOrang ramai melihat saya dengan teliti semasa saya melintas di kawasan rumah panjang.nakamatoadj EngwitnessBMmenyaksikanYoku kondiri nakamato dot ikau minanganu di siin sid mija diri.EngI witness myself that you stolen the money on the table.BMSaya sendiri yang menyaksikan yang kamu mengambil duit di meja itu.synsasinamatoadj EngwitnessBMmenyaksikan, melihat sendiriNamato ku kondiri dot ikau minaganu dit siinku.BMSaya melihat sendiri yang kamu mengambil duit saya.
anucfalapvEngtakenBMambilSuvaiko anu i pais sid ongkob dino om varo ogi pongotob dino lanut.synalapEngtake 2nd for anuBMambilunspec. comp. formmanangsanganuvasanganuadj Engowned, possessedBMdimiliki, dipunyaimanganuvEngtakeBMmengambilManganu oku po tapi, modsu oku.BMSaya mahu ambil kain sarung, saya mahu mandi.manu-anuadj Engthieft (by stealth)BMmencuri, mengambil sesuatu tanpa kebenaranKadan manu-anu, kabanakau.BMJangan suka mengambil sesuatu tanpa kebenaran, nanti lama-lama jadi pencuri.synmakau-takauIntens.R oftakaumanakauunspec. comp. form oftakaumoninganuadj Engclaim as its ownBMmengambil sebagai hak peribadiUbas ong yalo moninganu barang dot ulun.BMDia biasa mengambil barang orang lain sebagai haknya.nakanuadj Engtaken, picked upBMterambil tampa sengajaIsai dikou nakanu di siin ku sitid mija?BMSiapa di antara kamu yang terambil duit saya di meja?nanu-anuvEngoutputBMhasilNunu no nanu-anu dikou sid rahat kosodop?EngWhat things do you have from the sea last night?BMApa hasil kamu di laut semalam?nongosanganuadj onuvovEngplease takeBMtolong ambilOnuvo dohon i tapi ku sid lamari, modsu oku.BMTolong saya ambil kain sarung saya di almari, saya mahu mandi.onuvonvEngget, takeBMambilOnuvon ku ino duku dikou ong kozuan dikou patahak.EngI would like to take your puppy if you willing to give it to me.BMSaya mahu ambil anak anjing kamu jika kamu sanggup memberikannya.pongonuvannEngplace to takeBMtempat mengambilSiobo pongonuvan nu dinot kinulat dino tu ikid nopo ong sumoliu ko nga mikakavid ko do kinulat?BMDi mana tempat kamu mengambil kuih itu? Setiap kali kamu keluar, ada sahaja kuih yang kamu pegang.sanganuvEngowner, masterBMempunyaAso sanganu naku dilot using tu manau-panau sid tanga ralan.BMMungkin kucing itu tiada empunya sebab itu terbiar berjalan di tengah jalan.
saganavEngall, entireBMsegenap, segala sesuatuSagana ong mizau sid vaig nga akan-i ditokou.nakasaganaadj Engall together, entireBMsemua, segenap
salambotvEngreach big path, main roadBMmenemui, mendapatnakasamalambotadj Engfound a wayBMberjalan-jalan di tengah hutan tiba-tiba menemui jalan
tanidadj EngdifferentBMlain daripada yang lainTanid ma kobuatano ong ino tanak dau gulu dino oi.BMAnak sulungnya mempunyai perangai yang pelik.mitanid vEngdifferent BMberlainanMitanid ong retan do nangko om timadang.BMNangka dan tarap adalah berlainan jenis.nakatanidadj Engmarried, seperated, specialBMterasing, khas, khusus, sudah berkahwinNakatanid no ong it anak dialo tohudi diri.tumanidadj Engmarrying, to start a new familyBMberkahwinTumanid no ma ong it anak dialo tohudi oi.BMAnak bongsunya sudah mahu berkahwin.
tanopadj EngdisappearBMlenyap, lesap (dari pandangan)Tanop sinod tanga do tagad ong mogihim ko do labuk.BMPergi (lesap) ke tengah-tengah ladang padi jika kamu mahu mencari buah labu.syntiposEngget out of sight, go away, disappearBMlenyap, lesap , hilangnakatanopadj Engdisappear, lost from sightBMlesap dari pandanganNakatanop po yoti mamanu, kinam-kinam no makan ong it ulun sid valai tu mongimuk.BMBila sahaja mereka lesap dari pandangan, orang di rumah makan dengan gelojaohnya kerana tidak mahu berkongsi makan.
zazadadj Engspread (news)BMsebar (berita)kinazazadanvEngcause to spread newsBMpunca tersebarnya ceritaKinazazadan do habal dot araat i kuvoon dino tinimpuun hiza do nemot tulun i kuvoon navuk antad sid badi.BMPunca tersebarnya cerita yang dia seorang yang jahat bermula apabila orang melihatnya mabuk di tamu.nakazazadvEngspread all over (news)BMtersebar; sebar (berita)Nakazazad habal dot amu ali-ali ko sid kampung.BMAda tersebar berita di kampung yang kamu tidak berapa sihat.Nakazazad sid biantang do mihukum ko vulan biano.BMTersebar berita di rumah panjang yang kamu akan bertunang hujung bulan ini.pazazadv1Engspread (news)BMmenyebarkan (berita)Isai ma karaja pazazad do habal do retanko manakau ong oku?BMSiapa punya angkara menyebarkan berita yang saya seorang pencuri?2EngseedingBM menyemai (benih)Pazazad oku po diti linsou do sansam silod tavun.
lagkasvEnguntie knot of baby cloth-carrierBMbuka (kain penyikut bayi, benda yang disikut)Lagkaso ino binabo nu, avagat ino.BMBuka sikutan kamu, berat itu.nalagkasadj EngopenedBMterbukaNalagkas iti tapi ku. Alabasan oku diti ong alaid no.