Rungus - English - Malay


m


bahagi1adj Engpart, portionBMbahagian2Engfor, toBMbagi, untukBahagi ong i Toru, nopungan dit ama dau do tana om dapu.EngAs far as Toru is concerned, his father left him land and valuables.BMUntuk Toru, bapanya telah meninggalkan harta dan tanah untuknya.abahagivEngdivide upBMdi bahagiabahagi-hagiadj Engin portion, divideBMterbahagi-bahagibinahagiEngdivide up, portion upBMdi bahagi ipabahagiEngask to divide, seperateBMdibahagikan, diminta untuk membahagikanma'amahaginEngdivider, person who divideBMtukang bagi, pembahagimamahagicfbuhisvEngdivide, shareBMmembahagikannabahagi-hagivEngdevidedBMdi bahagi megikut ukuranNabahagi-hagi no laid di Ama ombo it itahak dau sid ulun om ombo i yatag dau kondiri.pibobohogizaivEngdivided up, cut into pieces, portion itBMdibahagi-bahagi
palidadj EnglostBMsesatNapalid okoi sid tanga bandal do KK konihab.BMKami sesat di tengah bandar KK kelmarin.apalidadj Engstray, lost one's wayBMsesat, hilang arahMad apalid oku sid Kudat diti ong binono tu agazo no iti kakadazan siti.BMSepertinya saya akan sesat di bandar Kudat sekarang kerana kedainya sudah besar.kapamalidadj BMmenyesatkan ma'amalidnBMtukang mengalihkan perhatian, tukang sesatVaro ma'amalid dot ulun ka silod Gumantung dilo.mamalidvEnglead astrayBMmeenyesatkanKadan no mamalid dit ulun vokon.BMJangan menyesatkan orang lain.napalidadj Engloose one`s way, misleadBMsesat dalam perjalananNapalid okoi sid himbaan.BMKAmi sesat di hutan.polidonadj Engled astrayBMdisesatkanKadan mingsusut-susut kou ong sodop tu polidon kou do rogon.BMJangan kamu bermain sembunyi-sembunyi kalau malam kerana hantu akan menyesatkan kamu.
mataiadj EngdieBMmati, ajalMatai koviai sondoton ong iti riniba diti.BMSemua manusia akan akhirnya menemui ajal.apataiadj Engdie, killBMmati, bunuhApatai mahi rikoton ong monginum do rasun.BMMinum racun akhirnya akan mati.kapataiadj Engcan killBMboleh membunuh diriKapatai ong monginum do rasun sakot.BMIanya membunuh bila meminum racun rumpai.kapatazanadj Engthe deadBMkematianNunu kinapatazan ka dinot asu dino tu mad minatai i?BMApa penyebab anjing itu mati secara tiba-tiba?maamatainEngkiller, murdererBMpembunuhMaamatai do dupot ong ilot ulun sid sampaping do valai ku.BMOrang sebelah rumah saya pembunuh binatang.mamataivEngkillBMmembunuhTinotod ku mamatai ino ompoluluhu dino.Eng=BMSaya menghentak tumit saya untuk membunuh kala-jengking itu.minataiadj EngdeadBMmatiMinatai ilo pizak. Nokuro ino?EngThe chick is dead. What happened?BMAnak ayam itu mati. Kenapakah?patazonvEngkilled byBMdibunuhPatazon inot angkalamaai dino! Obisa ino ong kokokot.BMBunuh lipan itu! Ianya berbisa jika terkena sengatnya.pinataivEngkilled, switched offBMdibunuh, dimatikanPinatai dioti it angkalamai siumuvang sid ongkob.BMLipan yang masuk di bilik di bunuh mereka.toropatazoadj Engin a dying state, at the point of deathBMkeadaan nazakToropatazo no mang inot ulun oi kakal po mangaraat dot ulun vokon.BMOrang itu sudah nazak tetapi dia masih berbuat jahat dengan orang lain.
avolvEngweaveBMtenuninavolvEngnarrow hand woven circular sashesBMtenunan tangan bagi masyarakat RungusInavol dit oduon ku iti banat ku diti.EngThis sweater is woven by my grandmother.BMBaju ini hasilk tenunan nenek saya.inavolanvEngwovenBMtenunanmaangavolnEngweaverBMpenenun, orang yang kerjanya menenunmangavolvEngweaveBMmenenunElo mangavol it oduon ku.EngMy grandmother knows how to weave.BMNenek saya pandai menenun.synmanavitunspec. comp. form ofsavitovolonnEngfabric to be wovenBMtenunan, bahan untuk ditenun
labaiadj Engoverflow (liquid)BMlimpah (cecair)mabai-labaiadj Engoverly flowBMberlimpahan (cecair)Mabai-labai no ino tangki tu noponu.BMAir tangki berlimpahan kerana terlalu penuh.nakalabaiadj Engover flowBMmelimpah (cecair)Nakalabai iti kupi ku tu noholian nu monunguw iti galas ku.BMAir kopi saya melimpah kerana kamu terlebih menuang gelas saya.
tabangadj Enghelp, assistBMbantu, tolongTabang dioti monginsakot.BMTolong mereka memotong rumput.manabangvEnghelpBMmenolongManabang oku po dioti mongomot.BMSaya mau membantu mereka menuai padi.synmonozupounspec. comp. form oftozupomonulungunspec. comp. form oftulungmabang-tabangvBMsedang membantutumabangvEnghelped, work with, work togetherBMmembantu (melakukan kerja)Tumabang bo do nunu-nunu gagamaon nga oduruk om opongo o gamaon.
adsavEnghatchBMtetasAdsa bo inot ontolu dino ong aaban dino puunan.EngThis egg could hatch, if the hen were to sit on it.BMTelur itu akan menetas jika ayam betina itu mengeramnya.madsaadj Engegg hatched (of chick)BMmenetasBai madsa po inot ontolu dino tu etom no.BMTelur itu hampir menetas, ianya sudah hitam.
salong1nEngslang for moneyBMwang ringgitSuvai varo salong dot okudik diti ong ula po ilo kabun ku nizuw.unspec. comp. formmadsalong2vmadsalong1vEngwork, search for incomeBMmencari rezeki
darunnEngrainBMhujanAsapou darun di minsosodop sampai nakalampai i bavang.EngThe rain is heavy this afternoon until the river is overflow.BMHujan tadi petang sangat lebat sampai sungai melimpah.magadarunadj Engrainy seasonBMmusim hujanMagadarun mahi ong pongovian dot toun.EngYear ends usually a rainy season.BMHujung tahun biasanya musim hujan.antmanangaddau 1AVI ofaddau1addau1synmanampangiunspec. comp. form ofpangi1odorunanadj Engrained on, caught in the rainBMkehujananKasakit mang odorunan.Eng When we caught in the rain, we usually get sick.BMBila kehujanan, biasanya akan sakit.
*ahauvEngcelebrateBMraya, raiunspec. comp. formpagahavanvmagahauvEngfeast, party, hold a feast, celebrateBMberpesta, meramaikan, mengadakan keramaian, mengadakan kenduriMagahau oku do bulan dua balas.EngI'll celebrate in December.BMSaya akan berpesta bulan Disember.
*gamutvEngwarm self near fireBMberdiang dekat apimagamutvEngwarm self near fireBMberdiang dekat apiMagamut oku po sid apui, notogipan oku do darun.EngI'll warm myself by the fire. I've been caught in the rain.BMSaya mahu berdiang dekat api, saya kena hujan.Magamut silod apui ong sogiton ko no.EngWarm yourself by the fire, if you feel cold.BMBerdianglah dekat api, kalau kamu rasa sejuk.pagamutvEngwarm self near fireBMberdiang dekat apiPagamut silod apui ong sogiton kono.BMBerdiang dekat api jika kamu kesejukan.po'ogomutannEngplace to warm self by fire, fireplaceBMtempat memanaskan badan, pendiangSilod ropuhan o po'ogomutan ong sogiton ko.BMPendiang di dapur sekiranya kamu kesejukan.poogomutannEngplace for warming selfBMtempat berdiang
andakv1Engdance along with the male in traditional Rungus dance (mongigol)BMiring lelaki menari dalam tarian tradisional Rungus (mongigol)Andak dilo savo nu sumundai.EngDance with your husband!BMPergilah menari dengan suamimu.synsumundaiEngdance BMmenari AVI ofsundai2Enghop, jump up and downBMlompat, loncatAndak, kadan bai pengkakat sino.EngHop, don't just stand there.BMLompat, jangan hanya berdiri sahaja disitu.magandakvEngjump up and down, hopBMmeloncat-loncat, melompat-lompatMagandak no yalo mogihad.EngHe is jumping up and down while crying.BMDia menangis sambil melompat-lompat.synhumundokunspec. comp. form ofhundok
apid2nEngconcubine, co-wifeBMmadu, isteri keduaI Selia dino apid di savo di Morning.EngSelia is the co-wife of Morning's wife.BMSelia merupakan madu bagi isteri Morning.mokiapidadj Engwant be taken a second wifeBMminta dimadukanMiokiapad oku dilo savo ku tu pokitabangan ku manaud dot anak.BMSaya mahu minta dimadukan supaya ada yang menolong saya menjaga anak. unspec. comp. formmokiapidapid2adj magapidvEngtake a second wifeBMberisteri duaKadan magapid ong mosikim, lumikop dati anak dot ulun.EngIf you are poor, don't take a second wife, or the children will starve.BMJika kmu miskin, jangan berniat untuk beristeri dua nanti anak-anak kamu kebuluran.
aponnEngfishing road, fishing hookBMpancingSiombo it apon, magapon oku?EngWhere is the fishing road? I wanna go fishing.BMDimana joran? Saya mahu pergi memancing.magaponvEngfish with angle, try catch, find supporters, lay baitBMmemancingMagapon oku po sid bavang.EngI go fishing at the river.BMSaya pergi memancing di sungai.
apuwnEnglime (white powder) eaten with sirehBMkapur sirihAmu no kinggat iti, novian oku dot apuw.BMKapur sirih saya sudah habis, tidak boleh makan sirih sudah.synsinakapulEngwhite powder, chalkBMkapur sirihmagapuwvEngmake limeBMmembuat kapur sirihIt okion ku elo magapuw.EngMy grandfather know how to make lime.BMDatuk saya pandai membuat kapur sirih.mangapuwvEngsmear lime on wounds for healing purpose together with offeringBMmempalit orang sakit (seperti dukun mengubat orang sakit)Elo magapuw ilo bobolizan sid Pata dilo dot gumazo tizan dot ulun.BMDukun di Pata pandai mempalit orang yang membusung supaya sembuh.
gasuvEnghuntBMburuMagasu kito do palanuk ong sodop.EngWe hunt a mousedeer at the night.BMKita memburu kancil nanti malam.synuvasEngfollow huntingBMmemburu dengan anjingunspec. comp. formma'agagasunmagasuvEnghunt (with dogs)BMmemburu (dengan anjing)Magasu oku po do palanuk ong sodop, tiakan oku.BMMalam nanti saya mahu memburu kancil, saya mengidamnya.
agatvEngaccompany best-man, brides-maidBMapitAgat ong moggontong no Yosong ong katama kono.BMKamu apit Yosong nanti semasa kahwin jika kamu berani.magatvEngaccompany bridgegroomBMapit (mengapit pengantin lelaki atau perempuan)Ikau o magat dohon ong moggontong oku no.BMKamu jadi pengapit saya nanti jika saya kahwin.minagatnEngbest-man, brides-maidBMpengapit lelaki, pengapit perempuanI Olong minagat di Odong moggontong.BMOlong menjadi pengapit Odong semasa dia berkahwin.
taromnEngsharp of edge, knifeBMtajamAtagon no mangavid dino pisau tu kadamat mino tarom dau dino.BMHati-hati memegang pisau itu kerana bahagian sisi tajamnya boleh mencederakan.antngilidBMtepi benda tajamataromadj Engsharp (knife, machete, etc)BMtajam (pisau, parang, etc)Atarom iti sondulu nu, pampadai.BMKuku kamu tajam, sila potong.magataromnEngwild boar (with tusks)BMbabi hutan (gigi babi hutan sudah keluar dan tajam)Magatarom bala ma ino bakas do notimbak nu dino.BMBabi hutan buas pula yang kamu dapat tembak.taramaivEngsharpenBMtajamkanTaramai ino linggaman nu nga avantang ko mongomot.BMTajamkan pisau mengetam kamu supaya senang kamu mengetam padi.tumaromadj BMmenjadi tajamTumarom ino pais dino ong elo mangasa.BMPisau itu akan tajam jika pandai mengasahnya.
avangvEngblock, prevent, waitBMhalang, sekat, tungguAvang sino, dati ong mitalib yalo.EngWait/block the way there, she maybe walk over there.BMTunggu sana, mungkin dia akan lalu.magavangvEngwait, expect, ambushBMmengintai, mengintip, menungguMagavang Yoboi do tambang sid tagad dau.BMYoboi mahu mengintai/menunggu rusa lalu di ladangnya hari ini.
aviadj EngfinishBMhabisAvi nu noka ino ginazau nu dino. Mad ogumu banal.EngCould you finish your food? It's look too much for you.BMBoleh kamu habiskan nasi kamu? Ianya macam terlalu banyak.kovianadj EnglastBMakhirKovian no mongomot biano tu opodok no it omoton nobi mongomot konihab.EngToday is the last day we harvesting paddy, as only small areas leaf not been harvested yesterday.BMHari ini hari terakhir mengetam padi kerana hanya tinggal kecil lagi kawasan yang belum dituai kemarin.magavivEngdo with all strengthBMberhabisan, sedaya-upayaMagavi no banal marajal, piriksaan nu tagazo toun bioano diri.EngStudy hard. You have a big exam for you life this year.BMBelajar sedaya-upaya mu. Tahun ini kamu ada peperiksaan yang besar.mangavivEngfinishBMmenghabiskanTumurun oku po monginsakot, mangavi oku dit insokoton ku.EngI go cutting grass first, I would like to finish the small area left uncut.BMSaya pergi memotong rumput dahulu, saya mahu menghabiskan kawasan yang tinggal sedikit.mavivEngcome an endBMakan habisBai mavi po i tayangan do nokosupan ku mimot.EngThe movie nearly ends when I watch.BMTayangan itu hampir habis semasa saya menonontonnya.ngaviadj Engall, include everythingBMsemua, segala-galanyaIkou ngavi, suvang kou no tu makan tokou.EngAll of you get inside, we having a meal.BMKamu semua masuklah kerana kita mahu makan.novianadj Engfinished, run outBMkehabisanNovian oku no do kinulat.EngI run out of biscuits.BMSaya kehabisan kuih.pagaviadj Engmore energeticBMbersemangat lagiPagavi kou banal manangkus, eduanan kau.EngRun more energetic, or you will left behind.BMLari lebih bersemangat lagi, atau kamu akan ketinggalan.
avukadj Engbe drunk, unconscious, faintBMmabukAvuk oku diti. Nenum oku dioti do lihing sid sombol.EngI am drunk. They gave me drink rice wine at the neighbourhood.BMSaya mabuk. Mereka memberi saya minum arak manis.kavukadj Engmake drunkBMmemabukkan Kavuk ma ong lihing ot inumon.EngSweet rice wine can make you drunk when you drink it.BMArak manis juga memabukkan apabila diminum.magavukadj EngdrunkenBMmabukMagavuk ilot ulun dilo, minonginum do kinomol. EngThe person are drunken. He drank rice wine.BMOrang itu mabuk, dia minum tapai.
gazauvEngcook, boilBMmasak, didihkanAgazau no inot onggiput om makan oku ogi.BMAnak-anak udang itu sudah di masak baru saya mahu makan.agazauvEngcan be cookedBMboleh dimasakAgazau no inot onggiput om makan oku ogi.BMAnak-anak udang itu sudah di masak baru saya mahu makan.ginazau1nEngcooked rice, foodBMnasiAmu nansak iti ginazau, mata-i.BMNasi saya tidak masak, ianya masih mentah.ginazau2vEngcookedBMdimasakGinazau ku inot kabu dino nga baiko tinunguw magazau.BMKetam itu saya masak tapi cuma masak rebus sahaja.gozouvonvEngcookedBMmasakmagazauvEngboil, cookBMmemasakMagazau oku po, sumodop no.EngI cook first, its already noon.BMSaya masak dahulu, sudah petang.pogozouvannEngkitchen, stove, potBMtempat memasakVougai dikou ino pogozuvan, magazau oku.BMCuci tempat memasak itu, saya mahu memasak.
kaluconnEngguess, estimate, in case ifBMjikalau, mungkin, barangkaliKalu ong kosunu okoi Kumudat, opungai oku laid do siin pamayal ku dino karan tokou.EngIf in case we went to Kudat, leave me the money for the electric bill payment.BMKalau mungkin kami jadi pergi ke Kudat, sediakan saya sedia duit untuk membayar bil elektrik kita.kalu-kaluadj EngmaybeBMmungkinKalu-kalu ong mad kosombol i yoti ivan, boroso dioti do nokoling okoi kumolinik kanto.BMKalau mungkin mentua saya datang, katakan pada mereka yang kami pergi ke Klinik.kalutoconnEngin case that, if, maybeBMmungkin, kemungkinanSamung kou di YB, kaluto ong manahak yalo do siin.EngGo meet with YB, mmaybe he will give you money.BMPergi kamu berjumpa dengan YB, mungkin dia memberi duit.madkalu-kaluadj Engguess, predictBMagak-agakBai madkalu-kalu oku dati ong nokosuvang no i gaji ko kuran.BMSaya hanya agak-agak sahaja, mungkin duit saya sudah masuk atau belum.magkalu-kaluvEngguess of somethingBMmengandaikan sesuatuBai magkalu-kalu beti dati ong varo dumagang diti juvaran ku ong biano. BMSaya hanya mengandaikan yang ada orang membeli barang jualann saya hari ini.mangalu-kaluadj Enghope for, speculateBMmengandaikan, mengharapkan sesuatu akan terjadiMangalu-kalu beti sid Kudat, dati ong varo mongodim pogom makan.BMHanya mengharapkan ada seseorangbakan memanggil duduk dan beri makan di Kudat.
alang-alangvEngnot enough, insufficient amount to be worthwhileBMtidak cukup, terlalu sedikitAlang-alang ino, omungai po vagu.EngThat is not enough, add some more.BMItu terlalu sedikit, tambahlah lagi.synabalunEnginsufficient, not enoughBMtidak cukupunspec. comp. form ofbalunmalang-alangvEngnot do as usual,unusually, rare, uncommonBMbukan calang-calang, tidak biasa-biasaOkonko malang-alang yalo dino, loyal ma yosido dino.BMDia bukan calang-calang, dia itu seorang peguam.
valiuvEngmove, shift, changeBMalih, pindahValiu kou no do valai tu huzason no do porinta iti valai siti diti.BMPindahlah kamu tempat tinggal kerana rumah ini akan dirobohkan oleh kerajaan.synsimbanEngchange positionBMpindahmaliuvEngmove onBMpindah, hijrahMaliu okui dot intoronon sid kampung.EngWe move back at kampong.BMKami pindah tempat tinggal di kampung.pavaliuvEngmove somewhereBMmemindahkanPavaliu oku po pokogos ilo karabau.BMSaya mahu memindahkan tambatan kerbau.