Rungus - English - Malay


a


iloadj Engknow, cleverBMtahu, pandaiElo ko no kat Inggiris?EngDo you know English now?BMKamu sudah pandai bahasa Inggeris?unspec. comp. formmiloadj a-milo-miloadj EngmustBMmesti, mahu tidak mahuA-milo-milo nga mesti kumudat suvab itu tu mamayal oku dino karan.BMMahu tidak mahu, saya mesti turun ke Kudat esok untuk membayar bil elektrik.elaaiadj EngknownBMketahui Elaai dikou dot okok ko dohon inot asu dino, dang ulu.elaanadj Engas knownBMseperti yang diketahuiElaan noka dikou do sid rumasakit yodu dikou?EngDid you known that your grandmother addmited to the hospital?BMAdakah kamu tahu nenek kamu berada di hospital?eloadj Engclever, know how to, wiseBMpandai, bijakElo oku mamasa do buuk.EngI know how to read a book. BMSaya pandai membaca buku.kelaanadj Engknow-ledge, intelligenceBMpengetahuan, kepintaranDisai noma do kelaan iti tu manaduk do manuk nga tunguhon ogi do lihing? A-ma kopitiim oku mangakan ong yaddino o taduk oi.keloadj EngknownBMtahuKelo kou ka kuran moninamu?BMAdakah kamu tahu bagaimana membuat jeruk sayur masin?milodadj Engmust, of necessityBMdapat, boleh jadiAmu milod tundaon ong ikau sang anak. BMKamu ni anak yang sukar di ajar.mongilelovEngknow, want to, investigateBMmengambil tahu, menyiasatMogoduat oku tu mongilelo oku habal dikou sino ponong.BMSaya bertanya kerana ingin mengetahui khabar kamu di sana.pisisingilovEnglearnBMbelajarPisingilo po do momoros kina.EngLearn how to speak Chiness.BMBElajar dahulu bercakap cina.songkelooadj Engpretending to know, BMpura-pura pandaiSongkeloo bong ikau dot asot elalaan nu ong banal no.BMKamu ni berpura-pura pandai sedangkan kamu sebenarnya tidak tahu apa-apa.
tagaladj EngunnecessaryBMtidak usah, tidak payahTagal no ong katabang kono dilo, ombo ko yoku mangagama.BMTidak payahlah kau tolong, biarkan saya buat sendiri.a-tagal-ivEngnot necessaryBMtidak payahA-tagal-i ong suvuan oku no dikou pakan. Makan oku-i kondiri ong vitilon oku n o.BMTidak payahlah kamu suap saya makan, saya akan makan sendiri jika saya lapar.
antasvEngtake a short cutBMikut jalan pintas, potong jalana'antasonnEngshort cutBMjalan pintasIti no ralan a'antason dahai sumorid gorija.EngThis is the way where we can take a short cut to go to church.BMDi sini jalan pintas kami pergi ke gereja.antasonvEngtake a short cutBMikut jalan pintas, potong jalanAntas sid simpang hodi nga korikot ko koduruk sid tagad dioti.Instr.a'antasonantasmangantasEngtake a short cutBMmemintasmantasvEngmake a short-cut, diversionBMmelalui jalan pintas, singkatanMantas kito siti nga korikot kito koduruk sid valai ko yoti mama.unspec. comp. formmangantasantas
asokvEngrice seed sown with dibble stickBMsemai padi bukit ditanam dengan tugalAsok do tolu gantang no ilo tagad ku biano.BMLadang padi saya tahun ini hanya sebesar tiga gantang benih padi semai.syntumposEngsow riceBMmenyemai padia'asoknEngdibble stickBMtugalOnuvo ilot a'asok, monindok oku siti.EngGet the dibble stick, I want to make a hole here.BMAmbilkan tugal itu, saya ingin membuat lubang di sini.mangasokvEngsow hill rice with dibble stickBMmenugal padi bukitGinazo dot asakan dikou, amu otongkop do sangaddau iti mangasok.EngYour hill rice field is huge, it can't be finished planting in a day.BMBesarnya ladang padi bukit kamu, tidak dapat ditugal habis dalam satu hari menugal.otoliasokadj Engplanted perfectly, all planted rice seeds sproutedBMpadi tumbuh dengan sempurnaOtoliasok-i i parai ku dit inasakan dikou.EngAll the rice you planted for me, has sprouted.BMPadi ku yang kamu tanam, tumbuh dengan sempurna.pangasakannEngpaddy sow season, star constellation for rice planting season (Orion)BMmusim menyemai padi huma, tumpukan bintang sebagai panduan musim tanam padiIt ongoondu mamangasok no ong sumakai no i pangasakan. EngThe women start planting hill rice, as soon as the planting constellation is in the the zenith.BMWanita-wanita menugal padi bukit, sesudah tumpukan bintang musim padi di puncak.Star constellation to discern the rice planting season. There are 3 constellations called "pangasakan", namely Muru-Puru, Roo and Valatik. All three constellations can be seen in the sky each year in the 4th month of the Rungus calendar (September).yasoknEngrice seedBMbenih padiAmu nokotongkop i yasok dahai.EngWe didn't have enough rice seed for our field.BMBenih padi kami tidak mencukupi untuk ladang padi.
azagvEngsieveBMayakSuvai azag ino tapung dino om akan ogi tu kiusus no.a'azagannEngsieveBMpengayakKada momozo inot a'azagan ku do tapung, pongiduan ku do dupot sid tapung ino.EngDon't play with my flour sieve. I need it to get the insects out of the flour.BMJangan main pengayak tepung ku itu, itu alat untuk mengayak serangga dari tepung.
babutvEngeat greedilyBMmakan gelojohBabut po dino ginazau om pamanau ogi.BMMakan dahulu sesuap penuh nasi baru kamu jalanababutadj EngmouthfulBMmulut penuh dengan makananKadan munggalak ong ababut do ginazau ino miunung.BMJangan berkata-kata sekiranya mulut penuh denan makanan.mamabutvEnggobbling, eat greedily when eating with fingersBMmakan menggunakan tangan dengan gelojohMamabut no i Kodili makan, vitilon banal naku yosido.EngKodili is gobbling up his food, he must be hungry!BMKodili makan dengan gelojoh menggunakan tangan, dia pastinya sangat lapar.
bahagi1adj Engpart, portionBMbahagian2Engfor, toBMbagi, untukBahagi ong i Toru, nopungan dit ama dau do tana om dapu.EngAs far as Toru is concerned, his father left him land and valuables.BMUntuk Toru, bapanya telah meninggalkan harta dan tanah untuknya.abahagivEngdivide upBMdi bahagiabahagi-hagiadj Engin portion, divideBMterbahagi-bahagibinahagiEngdivide up, portion upBMdi bahagi ipabahagiEngask to divide, seperateBMdibahagikan, diminta untuk membahagikanma'amahaginEngdivider, person who divideBMtukang bagi, pembahagimamahagicfbuhisvEngdivide, shareBMmembahagikannabahagi-hagivEngdevidedBMdi bahagi megikut ukuranNabahagi-hagi no laid di Ama ombo it itahak dau sid ulun om ombo i yatag dau kondiri.pibobohogizaivEngdivided up, cut into pieces, portion itBMdibahagi-bahagi
bahagi1adj Engpart, portionBMbahagian2Engfor, toBMbagi, untukBahagi ong i Toru, nopungan dit ama dau do tana om dapu.EngAs far as Toru is concerned, his father left him land and valuables.BMUntuk Toru, bapanya telah meninggalkan harta dan tanah untuknya.abahagivEngdivide upBMdi bahagiabahagi-hagiadj Engin portion, divideBMterbahagi-bahagibinahagiEngdivide up, portion upBMdi bahagi ipabahagiEngask to divide, seperateBMdibahagikan, diminta untuk membahagikanma'amahaginEngdivider, person who divideBMtukang bagi, pembahagimamahagicfbuhisvEngdivide, shareBMmembahagikannabahagi-hagivEngdevidedBMdi bahagi megikut ukuranNabahagi-hagi no laid di Ama ombo it itahak dau sid ulun om ombo i yatag dau kondiri.pibobohogizaivEngdivided up, cut into pieces, portion itBMdibahagi-bahagi
balunvEngfruitless, in vain, not enoughBMkecewa, hampaAbalun dot injinon ong duvo no gantang o parai.abalunadj Enginsufficient, not enoughBMtidak cukupAbalun dot injinon ong duvo no gantang o parai.synalang-alang
banaladj Engtrue, rightBMbetul, benarDohon banal do gama ino dot amu papanahon ku yoti tangaanak ong dumarun.BMBenar, ianya adalah keputusan saya untuk tidak membenarkan mereka jalan sekiranya hujan.abanaladj Engreal, true, proper, rightBMbetul, benarBanal, oruol iti tizan ku. Okonko baiko misingkavaro oku. Abanal i binoros ku iri.EngIt is true, I've got a stomach ache. I'm not just joking. What I said is true.BMBenar, saya sakit perut. Bukan saya main saja. Yang saya telah bercakap, benar.babanalkoadvEngvery, reallyBMsangatBabanalko sumakit oku diti. Okon ko momudut oku.BMSaya benar-benar sakit. Saya tidak berbohong.banalkoadj Engvery, truly, reallyBMsangat, betulBanalko engin oku mozo dikau muli sid Morikan.EngI would really like to go with you when you return to AmericaBMSaya betul-betul mahu ikut kamu pulang ke Amerika.kabanarannEngrighteousness, truthBMkebenaranKabanaran ot avantang iromut sid ulun dit araat o buatan.EngIt is good to tell what is right to people of bad behaviour.BMBaguslah memberitahu yang benar kepada orang yang jahat sifatnya.mamanalvEngsupport as true, pronounce as trueBMmembenarkan, bersetuju, mengaku Mamanal oku dino binoros dialo dino do tinakau ku it siin nu.BMSaya mengaku benar dengan apa yang dia cakap bahawa saya mencuri duit kamu.
bangatadj Engsatiated, fed up, disgusted, boredBMmuak, puasAbangat oku mangakan sada.EngI disgusted eating fish.BMSaya muak makan ikan.abangatadj Engsatiated, fed up, disgusted, boredBMmuak, puasAbangat oku mangakan sada.EngI'm fed up with eating fish.BMSaya sudah muak makan ikan.
barajaadj Engfriendly, be kind toBMmesraabarajacfosuauunspec. comp. form ofsuauadj Engfriendly, pleasantBMmesraAbaraja ko ulun ong ino sumuni dikou tu ong varo kendakod ot ulun, penumon dau.EngYour young daughter is very friendly, for she serves a drink to people who come to visit you.BMAnak perempuankamu sangat peramah. Jika ada tetamu yang datang, dia terus memberikan air minum.
barakatnEngblessing, divine favourBMberkatBarakat do Kinoringan tu ali-ali kou-i di nahandab o valai dikou.BMBerkat Allah kamu tidak apa-apa semasa rumah kamu terbakar.abarakatanadj EngblessedBMdiberkati Abarakatan ogi do Kinoringan ong obingsianan sid ulun vokon.EngThose who have compassion on others, are blessed by God.BMOrang yang berbelaskasihan kepada orang lain, diberkati oleh Tuhan.barakatanadj EngblessedBMdiberkatiBarakatan ko do Kinoringan dino tu obingsianan ko dot ulun vokon.BMKamu akan diberkati Tuhankerana kamu seorang yang mudah kasihan terhadap orang lain.DVPabarakatanbarakatmamarakatadj Enggive blessBMmemberkatiIsai o mamarakat dikou mogontong?BMSiapa yang memberkati perkahwinan kamu?
barouadj EngduskBMsenjaBarou nom nokorikot okoi ogi sid valai tu baiko minitanan okoi muli.BMSudah senja baru kami tiba di rumah kerana kami berjalan kaki sahaja.abarouadj EngdarkBMsenja, lewat petangAbarou nom nokorikot okoi ogi sid valai.BMHari sudah lewat petang baru kami sampai ke rumah.abarou-barouadj Engtime after nightfall (ca. 7 p.m.)BMlewat senja (sekitar jam 7.00 petang)Abarou-barou no ot addau om nokouli ogi yoti antad sid Api-Api.EngIt' was dark already when they returned from KK.BMHari sudah hampir gelap/lewat petang semasa mereka tiba dari Kota Kinabalu.synotuvong-tuvongunspec. comp. form oftuvongmimbabarouadj Engdusk, almost darkBMlewat senjaMimbabarou no, nga aso koulian dioti antad sid tagad. Nokuro ma?EngIt's getting dark and they still haven't returned from the fields. Why ever not?BMHari sedah lewat senja tetapi mereka belum sampai dari ladang. Apakah sebabnya?
barouadj EngduskBMsenjaBarou nom nokorikot okoi ogi sid valai tu baiko minitanan okoi muli.BMSudah senja baru kami tiba di rumah kerana kami berjalan kaki sahaja.abarouadj EngdarkBMsenja, lewat petangAbarou nom nokorikot okoi ogi sid valai.BMHari sudah lewat petang baru kami sampai ke rumah.abarou-barouadj Engtime after nightfall (ca. 7 p.m.)BMlewat senja (sekitar jam 7.00 petang)Abarou-barou no ot addau om nokouli ogi yoti antad sid Api-Api.EngIt' was dark already when they returned from KK.BMHari sudah hampir gelap/lewat petang semasa mereka tiba dari Kota Kinabalu.synotuvong-tuvongunspec. comp. form oftuvongmimbabarouadj Engdusk, almost darkBMlewat senjaMimbabarou no, nga aso koulian dioti antad sid tagad. Nokuro ma?EngIt's getting dark and they still haven't returned from the fields. Why ever not?BMHari sedah lewat senja tetapi mereka belum sampai dari ladang. Apakah sebabnya?
abasvEngenough, bored, fed upBMjemu, bosanabasanadj Engfed up, tired of, boredBMjemu, bosanAbasan oku monginud di koulian dialo. Oboloti banal ong yalo.EngI'm fed up waiting for his return. He is really late.BMSaya sudah bosan menunggu kepulangannya. Dia terlalu lambat.
dampalnEngoutput, produceBMhasiladampaladvEngbear fruit, produceBMberhasilSuvaiko adampal ino ratu di tinanom nu dino, ong hopod om limo toun antad biano.EngThat durian you planted will only bear fruit fifteen years from now.BMDurian yang ditanam kamu ini hanya berhasil lima belas tahun kemudian.dumampalvEnghave result, fruit, carry fruitBMhasil, berhasil, berbuahDumampal no it ongotanom sid kampung.
vasiadj EnggoodBMbaik adavasiadj Engeasy, suitableBMsenang, mudah, sesuaiAdavasi no minggama-gama ong biano no tu kipaip no sid valai.EngHousework has become easy now that we have piped water in the house.BMSekarang ini mudah sudah untuk melakukan pekerjaan dapur kerana air paip sudah ada di rumah.avasiadj EngprettyBMcantik, lawaAvasi ong ilo savo di Felix.EngFelix's wife is very pretty.BMIsteri Felix sangat cantik.synasanggongunspec. comp. form ofsanggongkovosihannEngblessing, grace, goodnessBMberkat, anugerah, kebaikanKovosihan om kounsapatan sid ongomolohing di gama dikou rumikot sitid piumpugan tokou sodop biano.BMBerkat dan sukacita kepada para ibubapa kerana kebaikan kamu datang ke pertemuan kita malam ini.
dazouEngpraise, exhaltBMpujiI dazou ku, Kinoringan o sanganu.EngMy praise belong to God.BMPujian ku milik Allah.adazouadj EngstylishBMsuka bergayaAdazou ong ikau. Sisirid valai nga kisapang ogi.BMKamu seorang yang suka bergaya. Dalam rumah pun memakai gincu.dumazouvEngshow off, stylishBMbergayaKadan vovoson dumazou, eduanan tokou ogi.EngDont take to much time to be stylish or we gonna late.BMJangan terlalu lama bergaya, nanti kita ketinggalan.endazouadj EngpraisingBMmemberi pujuanEndazou ku dot aparu ong i Kayang.EngI prasising Kayang's hardworking.BMSaya memuji kerajinan si Kayang.indazouadj EngpraiseBMpujianIndazou ku dot aparu koulun ong yalo dino.BMSaya memuji yangb beliau memang sorang yang rajin.indozohonvEngpraiseBMmemujiIndozohon tokou i Yesus i Kinoringan tokou.EngWe praise Jesus our Lord.BMMari memuji Yesus Tuhan kita.inindazouvEngpraisedBMdipujiInindazou do sigu i Sosong sid sikul dot aparu yosido tu nopongo dau mangagama sokoviai i sinuhu do sigu dau mangagama sid valai.BMSosong dipuji oleh gurunya di sekolah kerana dia telah berjaya menyiapkan semua kerja rumah yang gurunya suruh.ipokindazouadj Engshowing offBMmeminta pujianIti kurita ku diti ipokindazou ku dot ulun.BMKerata saya ini saya gunakan supaya orang memuji.mokindazouadj Engshowing offBMminta pujiMokindazou nopo pigagama ong ikau. Sumul pokurangis sino.BMMinta puji ja kamu tahu sana. Ketawa-ketawa ja sana.mongindazouvEngpraisingBMmemberi pujianMongindazou oku dikau gima tu aparu ko.BMSaya memuji kamu kerana kamu rajin.
gaanadj EnglightBMringanAgaan itit obubut do parai.EngThis rice sack is light.BMGuni padi ini ringan.agaanadj Englight, not heavy, light weightBMringanAgaan iti obubut do parai.EngThis rice sack is light.BMGuni padi ini ringan.antavagatunspec. comp. form ofvagatagaan-gaanadj Engquite light, lighterBMagak ringanAgaan-gaan no iti saging binabo ku tu aso no vaig dinot ponginuman.BMSikutan saya sudah agak ringan kerana botol air sudah tidak ada isinya.
gaanadj EnglightBMringanAgaan itit obubut do parai.EngThis rice sack is light.BMGuni padi ini ringan.agaanadj Englight, not heavy, light weightBMringanAgaan iti obubut do parai.EngThis rice sack is light.BMGuni padi ini ringan.antavagatunspec. comp. form ofvagatagaan-gaanadj Engquite light, lighterBMagak ringanAgaan-gaan no iti saging binabo ku tu aso no vaig dinot ponginuman.BMSikutan saya sudah agak ringan kerana botol air sudah tidak ada isinya.
goosadj Engability, able, effortBMupaya, mampuAso goos ong yoku diti posikul dot angaanak.BMSaya tidak mempunyai upaya untuk menyekolahkan anak-anak saya.agaasanadj Engbearable, able, capable, willingBMtahan, mampu, sanggupAgaasan nu noka monumad ino hopod no duku nu dino?BMMampukah kamu memberi makan kesepuluh ekor anak anjing kamu itu?gumoosadj EngbearBMtahanGumoos oku-i banal manangkus diti ong gusaon oku dot asu.Eng I will bear to run if I was chase by a dog.BMSaya akan bertahan untuk berlari sekiranya saya dikejar anjing.kogoosadj Engable to bear, have ability, have strengthBMberupayaOmu oku kogoos tumakad do Nabalu.EngI don't have the strength to climb Mt. Kinabalu.BMSaya tidak berupaya mendaki Gunung Kinabalu.synsakapminggoos-goosvEngrally strength, gather strengthBMkumpulkan tenagaMinggoos-goos oku po monginsakot sid tagad.BMSaya mahu kumpulkan tenaga untuk merumput di ladang.nagaasanadj EngabilityBMkesanggupanSongminggu no nagaasan ku dot amu mangakan ginazau.BMSaya hanya berkesanggupan tidak makan nasi selama seminggu.
gagapadj Engbe paralysed with terroragagapanadj Engparalysed with terror, rigid with frightBMhilang fikiran, tidak dapat memikir lagi
gamit2vEngcatch captureBMtangkapAmu agamit ino manuk dino ong addau.EngThe chicken cannot be catch on a day light.BMAyam itu tidak dapat ditangkap di siang hari.unspec. comp. formmangagamit1vagamitvEngcan be catch, captureBMboleh ditangkapAmu agamit ino manuk dino ong addau.Eng The chicken cannot be catch on a day light.BMAyam itu tidak dapat ditangkap di siang hari.
gapangadj Engbroken edge of knife, of any cutting edgeBMsumbing (bagi parang, pinggan mangkuk ataupun gigi)Varo no gapang diti dangol ku.agapangadj Engbroken, torn of edgeBMtersumbingKada potibaso do vatu ino dangol tu agapang dati.